Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 1. godina » Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jadranka Deže

Suradnici

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Ciljevi modula

Obučavanje pravilnom opremanju poljoprivrednog gospodarstva te izboru strukure i organizacije proizvodnje prilagođene promjenjivim uvjetima otvorenog tržišta i slobodnog poduzetništva. Usklađivanje odnosa između čimbenika proizvodnje. Rracionalno obavljanje poslova s ciljem uštede sirovina, pomoćnih materijala, rada ljudi i strojeva, povećanja proizvodnosti rada ljudi, ekonomičnosti i rentabilnosti proizvodnje te uspješnog poslovanja poljoprivrednog gospodarstva.

Ishodi učenja

 1. Analizirati uvjete i ostvarene rezultate poljoprivredne proizvodnje.
 2. Izračunati troškove i rezultate osnovnih linija proizvodnje.
 3. Planirati optimalnu strukturu proizvodnje.
 4. Sastaviti prijedlog ekonomske opravdanosti investiranja.
 5. Preproučiti organizacijsko-ekonomske mjere za poboljšanje poslovnih rezultata.
 6. Procijeniti ekonomske rezultate uspjeha poslovanja gospodarstva.

Opis modula

Obilježja i tipovi poslovnih subjekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Poslovne funkcije i suvremeni oblici organizacijske strukture. Organizacijska kultura i promjene. Odnosi između i unutar čimbenika proizvodnje. Pojam, svrha, ciljevi i sustavi planiranja. Načela i objekti planiranja te vrste planova. Analiza funkcije proizvodnje. Organizacija radnih procesa i radom ljudi. Primjena CPM metode i LP. Projektiranje informacijskog sustava za poslovno odlučivaje. Izrada organizacijsko-ekonomskog projekta. Organizacija upravljanja te stilovi vođenja. Analiza ekonomskih pokazatelja uspjeha proizvodnje i poslovanja. Kontroling i benchmarking.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,20 1-6 Proučavanje literature i izrada zadataka Pregled i provjera izrađenih zadataka
Seminar 0,40 1-6 Proučavanje literature izrada i izlaganje seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada
Završni ispit 2,40 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Pismeni i usmeni ispit
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Sikavica, P (2011): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Sikavica, P., Hunjet, T., Ređep Begičević, N., Hernaus, T. (2014): Poslovno odlučivanje, Školska knjiga Zagreb.
 3. Weihrich, H., Koontz, H. (1994): Menedžment, deseto izdanje, MATE d.o.o., Zagreb.
 4. Schroeder, R. (1999): Upravljanje proizvodnjom, Odlučivanje u funkciji proizvodnje, MATE d.o.o., Zagreb.
 5. Armstrong, M. (2001): Kompletna managerska znanja, Upravljanje poslovima i aktivnostima, MEP Consult, Zagreb.
 6. Osmanagić Bedenik, N. i sur. (2010): Kontroling između profita i održivog razvoja, MEP Consult, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Osmanagić Bedenik, N (2002): Operativno planiranje, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Bebić, M. (2011): Potpore i javni natječaji iz EU fondova, NOVA knjiga, RAST, Zagreb.
 3. Busse, F.J. (2003): Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaht 5.Auflage Oldenbourg Wissenschaftsverlag Gbh, München.
 4. Horne, M.G. (2009): Vodič za upravljanje projektima, Dva&Dva, Zagreb.
 5. Buble, M. (2006): Osnove menadžmenta, Sinergija, Zagreb.
 6. Bendeković, J. i sur. (2007): Priprema i ocjena investicijskih projekata, FOIP, Zagreb.
 7. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Ministarstvo poljoprivrede.

Ispitni rokovi

-