Biologija tla

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati doktorante sa živom komponentom tla – pedofaunom i mikroorganizmima u tlu.

Ishodi učenja

 1. Klasificirati i usporediti živu komponentu tla.
 2. Utvrditi značaj i utjecaj pedofaune na plodnost tla i uzgoj bilja.
 3. Integrirati procese mikrobnog metabolizma kao i metaboličke razlike između mikroorganizama tla.
 4. Predvidjeti utjecaj agrotehnike na biološku raznovrsnost tla.
 5. Ocijeniti značaj i ulogu korisnih mikroorganizama tla.
 6. Preporučiti i primijeniti mikrobiološke preparate u ovisnosti o agroekološkim uvjetima.

Opis modula

Upoznavanje sa životinjskim svijetom tla (edafon; pedofauna); mikrofauna (protozoa, nematode), mezofauna (pauci, grinje) i makrofauna (insekti, kolutićavci i dr.), njihovim značajem i utjecajem na plodnost tla i uzgoj bilja, ekologijom, međusobnim odnosima u hranidbenom lancu. Utjecaj poljoprivrede (agrotehnika) na pedofaunu i biološke raznovrsnosti tla. Mikrobiološka različitost zemljišnog ekosistema. Transformacije energije i metabolitička aktivnost zemljišnih mikroorganizama. Kontrolni procesi u tlu. Kroz predavanja i seminare obraditi najvažnije gljive i bakterije koje se koriste u pripravi mikrobioloških gnojiva. Biofertilizacija tla – suvremene spoznaje.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 2,00 1-6 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 0,40 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3,60 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 6,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Tate, R.L. (1995): Soil Microbiology. Wiley, New York.
 2. van Elsas, J.D., Trevors, J.T., Wellington, E.M. H. (1997): Modern Soil Microbiology. Marcel Dekker Inc., New York.
 3. Maier, R. M., Pepper, I. L., Gerba, C. P. (2009): Environmental Microbiology. Academic Press Inc, San Diego.
 4. Alef, K., Nannipieri, P. (1995): Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry. Academic press Inc, San Diego.

Preporučena literatura:

 1. Sylvia, D. M., Fuhrmann, J.J., Hartel, P.G., Zuberer, D.A. (2004): Principles and Applications of Soil Microbiology. Prentice Hall Inc, New York.
 2. Varma, A., Oelmüller, R. (2007): Advanced Techniques in Soil Microbiology. Springer.

Ispitni rokovi

-