Fertilizacija u ekološkoj proizvodnji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Brigita Popović

Ciljevi modula

Upoznati pogodnost tla za ekološku proizvodnju, aspekte gnojidbe u ekološkom bilinogojstvu, ocjenu kvalitete gnojiva i kondicionera s ciljem očuvanja i poboljšanja plodnosti tla, postizanja optimalnog prinosa i utjecaja na okoliš.

Ishodi učenja

 1. Interpretirati važnost i ulogu produktivnosti tla s ekološkog i fertilizacijskog aspekta.
 2. Identificirati postojeću legislativu vezanu uz ekološku poljoprivredu.
 3. Opisati proizvodnju i svojstva tekućih i krutih stajskih gnojiva.
 4. Opisati kompostiranje i svojstva komposta.
 5. Opisati važnost dopuštenih minerala i sredstava za kondicioniranje u ekološkoj poljoprivredi.
 6. Izraditi seminar o bilanciranju hraniva na ekološkom gospodarstvu.

Opis modula

Primarna legislativa u ekološkoj poljoprivredi s naglaskom na managment hranivima. Proizvodnja i svojstva tekućih i krutih organskih gnojiva kao i kompostiranje i proizvodnja različitih vrsta komposta. Ekološki aspekti organske gnojidbe. Upotreba dopuštenih sredstava za mineralnu gnojidbu kao i sredstava za poboljšanje svojstava tla, te mjere popravke tala u ekološkoj poljoprivredi.Ocjena kvalitete, fertilizacijskog i ekološkog učinka primjenjenih gnojiva na očuvanje okoliša. Izračuni optimalne količine organskog gnojiva ili kondicionera potrednih za uzgoj različitih biljnih vrsta u ekološkoj poljoprivredi.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,80 1-6 Proučavanje obvezne i preporučene literature Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor i aktivnost na nastavi
Seminar 0,40 1-6 Proučavanje literature, izračun bilance hraniva u okviru seminarskog rada Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Vukadinović, V., Lončarić Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek.
 2. Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Škloska knjiga Zagreb.
 3. Finck, A. (1982) Fertilizer and Fertilization. Verlag Chemie, Weinheim.
 4. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus. Zagreb.
 5. Epstein, E. (1997): The Science of Composting. Technomic, Basel

Preporučena literatura:

 1. Magdoff, F.R., Tabatabai, M.A., Hanlon, E.A. (1996): Soil Organic Matter: Analysis and Interpretation. SSSA Special Publication Number 46. SSSA. Madison, Wisconsin, USA.
 2. Benčević, K. (1993): Biokont. Osnove biološkog poljodjelstva. Poslovna zajednica za stočarstvo. Zagreb.
 3. Adams, F. (1984): Soil acidity and liming. Number 12 in th series Agronomy. ASA, CSSA, SSSA. Madison, Wisconsin, USA.
 4. (1996): Methods of Soil Analysis. Part 3-Chemical methods. Soil Science Society of America. Madison USA.
 5. (1990): Soil Testing and Plant Analysis. Soil Science Society of America. Madison USA.

Ispitni rokovi

-