Fiziologija bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tihana Teklić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak

Ciljevi modula

Pregled metabolitičkih puteva pretvorbe tvari i energije na razini stanice, tkiva i cijele biljke te sagledavanje povezanosti utjecaja abiotičkih činitelja sredine s fiziološkim procesima, s naglaskom na ekofiziološki i molekularni aspekt njihove regulacije te ulogu elemenata mineralne ishrane u ostvarivanju prinosa i kvalitete usjeva.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati i opisati povezanost fizioloških procesa u biljkama s morfološkim, ontogenetskim i ekološkim činiteljima.
 2. Razlikovati značajnost abiotičkih i biotičkih činitelja za rast i razvoj biljaka te njihovu produktivnost.
 3. Ocijeniti pokazatelje stresa u biljkama analizom fenotipskih i kemijskih pokazatelja.
 4. Samostalno planirati i provesti istraživanje u području fiziologije bilja te obraditi i komentirati dobivene rezultate.
 5. Napisati znanstveni rad temeljen na provedenom istraživanju.

Opis modula

Osnove biljnog metabolizma, funkcije anorganskih i organskih komponenata u metabolizmu biljaka, primarni i sekundarni putevi metabolizma (biosinteze i pretvorbe ugljikohidrata, bjelančevina i lipida, biosinteze i uloga sekundarnih produkata metabolizma). Utjecaj stresnih abiotičkih činitelja okoliša (svjetlost, voda, temperatura, poremećaji mineralne ishrane, polutanti) na fiziološke procese u biljkama te njihov rast, razvoj i tvorbu prinosa. Usvajanje biljnih hraniva, transport u biljci i značaj pojedinih elemenata mineralne ishrane za fiziološke procese i produktivnost biljaka.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,80 1-2 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti kroz konzultacije u vezi gradiva i korištenja literature
Seminar 0,60 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Vrednovanje prezentacije seminarskog rada
Završni ispit 3,60 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Pismeni ispit
Ukupno 6,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Pevalek-Kozlina, B. (2003): Fiziologija bilja. Profil International. Zagreb
 2. Kastori, R.; Maksimović, I. (2008): Ishrana biljaka. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti. Novi Sad.
 3. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Udžbenik. Poljoprivredni fakultet Osijek

Preporučena literatura:

 1. Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Stryer, L. (2013): Biokemija. 6. englesko izdanje i 1. hrvatsko izdanje. Školska knjiga, Zagreb
 2. Lisjak, M., Špoljarević, M., Agić, D., Andrić, L. (2009): Praktikum iz fiziologije bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Taiz, L., Zeiger, E. (2006): Plant Physiology. 4th Edition. Sinauer Associates, Inc.

Ispitni rokovi

-