Gnojiva i gnojidba

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Ciljevi modula

Informacije o utjecaju fertilizacije na kvantitet i kvalitetu poljoprivrednih kultura, o metodama utvrđivanja potrebe za gnojidbom, te količinama i oblicima gnojiva.

Ishodi učenja

 1. Integrirati znanja o kondicionerima i gnojivima.
 2. Procijeniti kvalitetu i fertilizacijsku vrijednost organskh gnojiva.
 3. Ocijeniti potencijal i učinak gnojidbe na plodnost tla i kvalitetu proizvoda.
 4. Usporediti različite metode izračuna optimalne gnojidbe.
 5. Odabrati odgovarajuću metodu održavanja plodnosti tla, optimizacije gnojidbe i izbora gnojiva.

Opis modula

Kondicioneri tla, porijeklo, sastav, način djelovanja i njihova primjena. Porijeklo i način pripreme organskih gnojiva. Sastav i fertilizacijski učinak, te utvrđivanje potrebe u gnojidbi organskim gnojivima.Pojedinačna mineralna gnojiva, kompleksna i složena mineralna gnojiva. Tehnologija proizvodnje gnojiva. Metode utvrđivanja potrebe za hranivima i gnojidba različitih biljnih vrsta. Elementi plodnosti tla i metode utvrđivanja potrebe u gnojidbi. Kalkulatori za izračun gnojidbenih doza. Sustavna kontrola plodnosti tla i legislativa RH.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 2,00 1-5 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 0,40 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3,60 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 6,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Lončarić, Z., Parađiković, N., Popović, B., Lončarić, R., Kanisek , J. (2015): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. Sveučilišni priručnik. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.
 2. Lončarić, Z., Karalić, K. (2015): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva. Sveučilišni priručnik. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.
 3. Lončarić, Z., Rastija, D., Popović, B., Karalić, K., Ivezić, V., Zebec, V. (2014): Uzorkovanje tla i biljke za agrokemijske i pedološke analize. Sveučilišni priručnik. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.
 4. Lončarić, Z., Rastija, D., Baličević, R., Karalić, K., Popović, B., Ivezić, V. (2014): Plodnost i opterećenost tala u pograničnom području. Sveučilišni priručnik. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.
 5. Lončarić, Z., Rastija, D., Karalić, K., Popović, B., Ivezić, V., Lončarić, B. (2015.): Kalcizacija tala u pograničnome području. Sveučilišni priručnik. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.
 6. Vukadinović, V., Vukadinović, Vesna (2011): Ishrana bilja, III izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Preporučena literatura:

 1. Bergman, W. (1992): Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fisher, Jena.
 2. Finck, A. (1982) Fertilizer and Fertilization. Verlag Chemie, Weinheim
 3. Marschner, P. editor (2011): Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press; 3 edition
 4. Mengel, K. Kirkby, E. A. (2001): Principles of plant nutrition, 5th ed., Kluwer Academic Publishers.
 5. Sparks, D. L. (2002): Environmental Soil Chemistry, Academic Press; 2 edition.
 6. Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Škloska knjiga Zagreb..

Ispitni rokovi

-