Ishrana drvenastih kultura

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Lepomir Čoga

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Ciljevi modula

Cilj modula je istaknuti i objasniti studentima razlike u ishrani i gnojidbi višegodišnjih kultura koje u svojm skeletu pohranju određena hraniva u obliku organskih spojeva kao pričuvu u odnosu na jednogodišnje poljoprivredne kulture koje hraniva primaju u kontinuitetu tijekom vegetacije.

Ishodi učenja

 1. Objasniti razlike u ishrani višegodišnjih u odnosu na jednogodišnje poljoprivredne kulture.
 2. Objasniti i usporediti gnojidbu drvenastih u odnosu na jednogodišnje kulture.
 3. Idenentificirati i nabrojati esencijalna makro i mikroohraniva.
 4. Prepoznati simptome nedostatka i suviška pojedinih hraniva na vegetativnim i generativnim organima drvenastih kultura.
 5. Upoznati metodologiju uzorkovanja tla i biljnog materijala kod drvenastih kultura.
 6. Isplanirati i izračunati potrebne količine te odabrati najpovoljniju vrstu gnojiva prema analizi tla i potrebama drvenastih vrsta te rokove primjene.

Opis modula

Upoznati biogene elemente i njihovu fiziološku ulogu u ishrani drvenastih kultura. Upoznati specifičnosti i razlike u ishrani drvenasrih kultura te precizno odrediti količinu i vrijeme osnovne gnojidbe drvenastih kultura na temelju reakcije tla i kemijskih analiza tla, kao i vrijeme prihrane drvenastih kultura ovisno o fenofazama razvoja biljke. Upozati optimalna kemijska svojstva tla i biljno hranidbeni kapacitet tla za uzgoj pojrdinih drvenastih kultura. Upoznati problematiku uzorkovanja tla i biljnog matetrijala te kemijske metode za analizu tla i biljnog materijala i na temelju rezultata kemijskih analiza precizno odrediti količinu gnojiva.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1,20 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavezne aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obavezne i preporučene literatura Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Ćosić, T.(2003): Ishrana bilja. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Škvorc, Ž., Ćosić, T., Sever, K. (2014): Ishrana bilja. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 4. Vukadinović, V., Bertić, B. (2013): Filizofija gnojidbe. Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek
 5. Finck, A. (1982): Fertilizers and Fertilization, Introduction and practical quide to crop. Baselertilization
 6. Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb

Preporučena literatura:

 1. Bergmann, W. (1992) Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fisher, Jena
 2. Marschner, H. (1995): Mineral nutrition of higer plants. Academic Press
 3. Mengel, K., Kirkby, E.A. (1987): Principles of Plant Nutrition. International Potash Institute, Bern, Switzerland

Ispitni rokovi

-