Kakvoća biljnih proizvoda

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo

Suradnici

Prof.dr.sc. Tihana Teklić
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić

Ciljevi modula

Interpretirati potrebe postizanja zadovoljavajuće kakvoće uroda biljnih proizvoda, koje svojim kemijskim sastavom i specifičnim funkcionalnim komponentama utječu na zdravlje ljudi i njihovu sigurnost. Akcenat će se staviti na energetsku i biološku funkciju namirnica biljnog porijekla u humanoj prehrani. Fitokemikalije i njihova antioksidacijska aktivnost, te njihov zanačaj za ljudsko zdravlje i zdravlje životinja.

Ishodi učenja

 1. Analizirati energetsku i biološku ulogu unešenih namirnica.
 2. Objasniti strukturu i uvjete sinteze sekundarnih matabolita (fitokemikalija).
 3. Odrediti kvalitetu krmnog bilja na oranicama (žitarice, leguminoze, korjenasto-gomoljaste i ostale krmne kulture).
 4. Kategorizirati toksične tvari u krmnom bilju.
 5. Analizirati i odrediti ukupne fenole i odrediti antioksidacijsku aktivnost.
 6. Analizirati i interpretirati znanstvene i stručne radove iz funkcionlane hrane biljnog porijekla.

Opis modula

Cjeloviti prikaz energetske i biološke uloge namirnica biljnog porijekla u ljudskoj prehrani. Uvjeti sinteze i sinteza fitokemikalija u biljaka i njihova uloga u ljudskom zdravlju. Katabolizam i anabolizam flavonoida. Antioksidacijska aktivnost i značaj u ljudskoj prehrani. Obrada znanstve i stručne literature i interpretiranje rezultata.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

>
Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i seminar 0,80 1-6 Proučavanje literature i priprema pitanja Provjera obnovljene aktivnosti kroz usmeni razgovor i objašnjenje pripremljenih pitanja
Pisanje seminarskih radova 0,40 1-6 Proučavanje i pisanje seminarskih radova iz zadane problematike. Pregled i vrednovanje seminarskih radova
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i prepoučene literature. Ispit (pismeni i usmeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Mandić, M. (2003): Znanost o prehrani-hrana i prehrana u čuvanju zdravlja. Prehrambeno- tehnološki fakultet Osijek, Tisak TIPO Osijek.
 2. Vaclavik, V. A. (2003): Essentials of Food Science. Chapman and Hall, Bon.
 3. Johnson, I. T., Williamson, G. (2003): Phytochemical Function Food. Woodhead Publishing.
 4. Devlin, T.M. (2008): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlation. Seventh Edition. John Wiley and Sons.
 5. Časopisi: Phytochemistry, Food Research Internationl, Journal of Food Composition and Analyses, Communications in Soil Science and Plant Analyses i dr.

Preporučena literatura:

 1. Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W. (2008): Principles of Biochemistry. Third Edition. John Wiley and Sons.
 2. Bešlo, D. (2014): Praktikum iz biokemije. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 3. Boyer, R.F. (1993): Modern experimental biochemistry. Second Edition. The Benjamin/cumming Publishing Company Inc.
 4. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2004): Essential cell biology. Second Edition. Garlad Science, Taylor Francis Group.

Ispitni rokovi

-