Terenska istraživanja tla

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Domagoj Rastija

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznavanje studenata doktorskog studija s terenskim istraživanjima i s metodama pedoloških istraživanja ovisno o mjerilima i ciljevima istraživanja te organiziranjem monitoringa tala.

Ishodi učenja

 1. Isplanirati terenska istraživanja.
 2. Pripremiti i georeferencirati podloge za izradu pedoloških karata.
 3. Utvrditi zakonitosti pojava i odnosa elementarnih areala tla u prostoru.
 4. Sistematizirati analitičke podatke i pripremiti bazu podataka za vizualizaciju.
 5. Izraditi namjenske (tematske) karte.
 6. Vrednovati tla za višenamjensko korištenje u poljoprivredi.

Opis modula

Vrste pedoloških istraživanja za razne namjene. Pripremne analize za terenska istraživanja Izrada fotointerpretativne karte u vrednovanju tla u odnosu na cilj i svrhu pedoloških istraživanja. Utvrđivanje zakonitosti pojave i odnosa elementarnih areala tla u kartiranim i prostornim jedinicama. Geografski i zemljišni informacijski sustavi. Vrednovanje tala za višenamjenske potrebe u poljoprivredi, šumarstvu, inžinjerstvu, prostornom planiranju i uređenju, te zaštiti tla. Monitoring tala za razne potrebe.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,50 1-2 Proučavanje literature Rasprava
Vježbe - terenska nastava 0,50 3 Obilazak terena i potvrđivanje dobivenih analitičkih rezultata Rasprava o konkretnoj situaciji na terenu
Seminar 1,00 4-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,00 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmena provjera usvojenog znanja
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. JDPZ (1967): Priručnik za terenska istraživanja zemljišta. Beograd
 2. Bogunović, M., (1986): Pedološko kartiranje (interna skripta). Zagreb
 3. Burrough, P.A. (1989): Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Oxford, p.op. 194

Preporučena literatura:

 1. Frančula, T. (1999): Digitalna fotografija
 2. Canadian SSS, USA (1993): Soil Sampling and Methods of Analysis. Edited by Martin R. Carter.

Ispitni rokovi

-