Utvrđivanje potreba u gnojidbi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Suradnici

Prof.dr.sc. Irena Jug

Ciljevi modula

Modul „Utvrđivanje potrebe u gnojidbi“ upoznaje doktorante s laboratorijskim i poljskim metodama utvrđivanja potrebe u gnojidbi usjeva i nasada, osposobljava ih za tumačenje rezultata analize tla i biljne tvari i za izdavanja gnojidbenih preporuka, bilanciranje hraniva, budget i management hraniva te prostornu vizualizaciju, analizu i planiranje primarne biljne proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Definirati i objasniti uzimanje uzoraka tla i biljke.
 2. Definirati i objasniti kemijske metode za analizu tla i biljne tvari.
 3. Analizirati i objasniti rezultate analize tla i biljne tvari.
 4. Analizirati i objasniti rezultate gnojidbenih preporuka za ratarske, povrtlarske kulture i trajne nasade te izabrati optimalne formulacije i količine gnojiva za ratarske, povrtlarske kulture i trajne nasade.
 5. Analizirati i primijeniti kompjutorske metode utvrđivanja potrebe u gnojidbi koristeći analitičke i druge podatake o biljnoj vrsti, tlu, klimi, agrotehnici i dr.
 6. Formirati i koristiti intrepretacijske baze podataka.

Opis modula

Upoznavanje studenta s metodologijom uzimanja uzoraka tla i biljne tvari za potrebe izrade gnojidbenih preporuka, kontrole plodnosti tla i kalibracije kemijskih ekstraktivnih metoda, metodama kemijske analize i tumačenjem rezultata.Izračun potrebe u gnojidbi na temelju rezultata analize tla i biljne tvari, podataka o tlu, klimi, usjevu, tipu uzgoja, razini ulaganja i dr.. Savladavanje naprednih metoda izrade gnojidbenih preporuka uz pomoć računala (gnojidbeni kalkulatori) i interpretacijskih baza.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,20 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 2. FAO (2003): Assessment of soil nutrient balance, Approaches and methodologies, Rome
 3. Finck, A. (1982): Fertilizers and Fertilization, Introduction and practical guide to crop fertilization). Verlag Chemie, Weinheim
 4. Đurđević, B. (2014): Praktikum iz ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 5. Vukadinović, V., Bertić, B. (2013): Filozofija gnojidbe.

Preporučena literatura:

 1. Marschner, H. (1995): Mineral nutrition of higher plants. Academic Press.
 2. Follet, R.F. (1987): Soil Fertility and Organic Matter as critical Components of Production System. SSSA Special Publication Number 19. Soil Science Society of America. Madison, Wisconsin, USA.

Ispitni rokovi

-