Zemljišni resursi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

Suradnici

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Prof.dr.sc. Irena Jug

Ciljevi modula

Upoznavanje studenata s tlom kao supstratom biljne ishrane s pedološkog i agrokemijskog aspekta, svojstvima tla/zemljišta, produktivnosti biljnog staništa, fizikalnim, kemijskim i biološkim indikatorima kakvoće tla, minimalnim zahtjevima za njegovo korištenje i mjerama očuvanja, odnosno zaštite.

Ishodi učenja

 1. Interpretirati morfološka, biološka, fizikalna i kemijska svojstva tla/zemljišta.
 2. Identificirati tip tla, prepoznati njegova ograničenja u poljoprivrednoj proizvodnji i predložiti mjere popravke.
 3. Objasniti plodnost tla te status i dinamiku hraniva u tlu.
 4. Interpretirati utjecaj plodnosti tla i sadržaja hraniva u biljkama na produktivnost biljaka, zakonitosti rasta i tvorbe prinosa.
 5. Objasniti kemijska svojstva i oblike hraniva u tlu.
 6. Klasificirati tlo/zemljište korištenjem suvremenih metoda procjene pogodnosti.
 7. Utvrditi minimalne zahtjeve i preporučiti optimalni način korištenja zemljišta.
 8. Procijeniti intenzitet degradacije zemljišta i predložiti promjene u načinu gospodarenja.

Opis modula

Morfološka, kemijska i fizikalna svojstva tla, geneza, sistematika i tipovi tala u odnosu na njihovu uporabnu vrijednost i kakvoću.Tlo kao supstrat biljne ishrane; organomineralni kompleks tla; rezerva hraniva; mobilizacija i imobilizacija hraniva; pufernost i sorpcija; oblici, pokretljivost i dinamička ravnoteža biljnih hraniva u tlu; potencijal hraniva; plodnost tla i produktivnost biljaka. Metode utvrđivanja pogodnosti zemljišta/tla za određene namjene, tip i način gospodarenja zemljištem/prostorom te procesi degradacije, restauracije, načini popravke i zaštite tala.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,80 1-8 Proučavanje literature Provjera usvojenih saznanja usmenim razgovorom
Seminar 0,60 1-8 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminara prema utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3,60 1-8 Priprema ispita proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni, pismeni)
Ukupno 6,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Škorić, A. (1986): Postanak razvoj i sistematika tla. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti. Zagreb.
 2. Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti. Zagreb.
 3. Husnjak, S. (2014): Sistematika tala Hrvatske. Hrvatska Sveučilišna Naklada. Zagreb.
 4. Salisbury, F. B., Ross, C. W. (1995): Plant Physiology, Wadsforth Publishing Company, USA
 5. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 6. Rengel, Z. (1999): Mineral Nutrition of Crops. Fundamental Mechanisms and Implications. Food Products Press. New York. London. Oxford.
 7. Sharma, C.P. (2006): Plant micronutrients. Science Publishers. Enfield.
 8. FAO (1976): A Framework for Land Evaluation. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/x5310e/x5310e00.htm

Preporučena literatura:

 1. Resulović, H., Čustović. H. (2002): Pedologija. Univerzitet u Sarajevu. Sarajevo.
 2. Pachepsky, Ya., Rawls, W.J. (edit.) (2004): Development of Pedotransfer Functions in Soil Hydrology. Elsevier, Development in Soil Science, Volume 30.
 3. Hillel, D. (2004): Introduction to environmental soil physics. Elsevier Academic Press. Amsterdam.
 4. Brady, N.C., Weil, R.R. (2002): The Nature and Properties of Soils, Prentice Hall, New Yersey
 5. Bohn, H.L. McNeal, B.L., O’Connor, G.A. (1985): Soil Chemistry, Second Edition, John Willey and Sons, New York.
 6. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998.): Ishrana bilja, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 7. FAO (1996): Agro-ecological Zoning, Guidelines. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org/docrep/w2962e/w2962e00.htm
 8. Kalogirou, S. (2002): Expert systems and GIS: an application of land suitability evaluation. Computers, Environment and Urban Systems. 26: 89-112.
 9. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijski sustav, GIS u poljoprivredni i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.

Ispitni rokovi

-