Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane - 1. godina

1. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
Biometrika u zootehnici izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
20 0 0 10 0 3
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
Fiziologija životinja Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
doc.dr.sc. Mislav Đidara
20 5 0 5 0 3
izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo
Odabrana poglavlja iz biokemije izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo
30 0 0 0 0 3
Prof.dr.sc. Matija Domaćinović
Opća hranidba Prof.dr.sc. Matija Domaćinović
Zvonimir Steiner , prof.dr.sc.
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
40 5 0 15 0 6
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Uvod u znanstveni rad Prof.dr.sc. Pero Mijić
30 0 0 0 0 3

2. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
Ekonomika u stočarskoj proizvodnji Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
Prof.dr.sc. Jadranka Deže
30 10 0 0 0 4
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
Krmno bilje Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
30 0 0 10 0 4
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
Mikropopulacija u probavnom sustavu domaćih životinja Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
Prof.dr.sc. Suzana Kristek
30 0 0 10 0 4
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Objekti i oprema u stočarstvu Prof.dr.sc. Davor Kralik
20 0 0 20 0 4
Prof.dr.sc. Boris Antunović
Patologija hranidbe Prof.dr.sc. Boris Antunović
20 10 0 10 0 4
Zvonimir Steiner , prof.dr.sc.
Specijalna hranidba I - herbivori Zvonimir Steiner , prof.dr.sc.
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
25 0 0 15 0 4
Prof.dr.sc. Matija Domaćinović
Specijalna hranidba II - omnivori Prof.dr.sc. Matija Domaćinović
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
Zvonimir Steiner , prof.dr.sc.
Prof.dr.sc. Đuro Senčić
32 0 0 8 0 4
Prof.dr.sc. Matija Domaćinović
Tehnologija proizvodnje krmnih smjesa Prof.dr.sc. Matija Domaćinović
Zvonimir Steiner , prof.dr.sc.
30 5 0 5 0 4