Ekonomika u stočarskoj proizvodnji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Suradnici

Prof.dr.sc. Jadranka Deže

Ciljevi modula

Upoznati poslijediplomante sa djelovanjem ekonomskih zakonitosti u agraru kroz primjenu suvremenih sredstava, instrumenata i mjera agrarne politike, te primijeniti poduzetnička znanja i vještine temeljenih na kreativnosti i inovativnosti u stočarskoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati strateškim razvojem malog i srednjeg poljoprivrednog gospodarstva.
 2. Procijeniti analizirane rizike i rangirati prioritete pri umanjivanju posljedica rizičnih situacija.
 3. Rangirati i usporediti pokazatelje konkurentsku prednost na osnovi proizvodnje i resursa, proizvoda i cijene, distribucije i promocije.
 4. Utvrditi i izabrati novije metode i postupke u analizi sredstava, instrumenata i mjera agrarne politike.
 5. Valorizirati učinke agrarno-političkih mjera na dohodak i konkurentnost poljoprivrednog sektora.

Opis modula

Analizirati sredstva, instrumente i mjere agrarne politike koji mogu utjecati na smanjenje rizika i nesigurnosti poslovanja u stočarskoj proizvodnji. Osnove izrade poslovnog plana uz primjenu kreativnosti i inovativnosti u stočarskoj proizvodnji s obzirom na tekuće mjere agrarne politike.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Tracy, M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku (prijevod: T. Žimbrek), MATE d.o.o., Zagreb.
 2. Tracy, M. (1996): Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi 1880.-1988. (prijevod: T. Žimbrek,R. Franić, S. Vukušić). MATE d.o.o., Zagreb.)
 3. Zmaić, K. (2008): Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 4. Kolaković, M. (2006): Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija Zagreb,
 5. Horvat, Đ., Kovačić, M. (2004): Menadžment u malom poduzetništvu, Cera Prom d.o.o. I MEP Consulting, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Petrač, B. (2002): Agrarna ekonomika, Sveučilišni udžbenik, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. http://www.mps.hr
 3. Defilipis, J. (2002): Ekonomika poljoprivrede, Školska knjiga, Zagreb.
 4. Helmberger, G. P. (1991): Economic Analysis of farm Programs, University of Wisconsin, Mc Graw-Hill, Inc., USA.
 5. Bangs, JR H. D. (1998): Kako napraviti poslovni plan s kojim će vaše poduzeće uspjeti, VII. izdanje, Jakubin i sin, Zagreb.
 6. Brekić, I. (1994): Inovativni management, Alinea, Zagreb.

Ispitni rokovi

-