Krmno bilje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Gordana Bukvić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner

Ciljevi modula

Organizirati tehnologiju proizvodnje i konzerviranja voluminozne krme na oranicama i travnjacima u skladu s potrebama hranidbe domaćih životinja i okolišnim uvijetima proizvodnje.

Ishodi učenja

Nakon uspješno završenog modula student će moći:

 1. Odabrati odgovarajuću vrstu krmiva za proizvodnju ovisno o agroekološkm uvijetima uzgoja.
 2. Procijeniti i izračunati hranidbene potrebe za voluminoznu i konzerviranu krmu.
 3. Planirati način korištenja krme (košnja,napasivanje) u skladu s raspoloživim resursima (zemljišne površine, radna snaga, tehnička opremljenost, financije)
 4. Organizirati proizvodnju potrebne krme na oranicama i/ili travnjacima.
 5. Organizirati konzerviranje krme.

Opis modula

Okolišni čimbenici u proizvodnji krmnog bilja (tlo, klima, ishrana krmnih kultura, štetnici krmnoga bilja, agrotehničke mjere u proizvodnji krmnoga bilja).Voluminozna krma na oranicama (višegodišnje leguminoze i trave) – proizvodnja, kvaliteta, način korištenja. Voluminozna krma na trajnim travnjacima. Travnjački resursi u RH i svijetu, proizvodna svojstva travnjaka i čime su uvjetovane, mjere za očuvanje i poboljšanje proizvodnih svojstava (agrotehnika, melioracije), mjere racionalnog korištenja travnjaka (košnja, napasivanje), ocjena značaja travnjaka u proizvodnji krme i očuvanju okoliša. Konzerviranje krme. Odabir krmnog sustava u skladu s okolišnim uvjetima (tlo i klima) i raspoloživim resursima (zemljišne površine, radna snaga, tehnička opremljenost, financije). Procjena proizvodnog potencijala rapoloživih resursa u datom okolišu. Usklađivanje proizvodnje krmiva s hranidbenim potrebama.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,6 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Aktivnost na nastavi, ocjena izrađenih zadataka
Završni ispit 2,4 1-5 Proučavanje obavezne i preporučene literature Usmena provjera stečenog znanja
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Stjepanović, M., Štafa, Z., Bukvić, G. (2008): Trave za proizvodnju krme i sjemena. Sveučilišni udžbenik. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 2. Stjepanović, M., Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z. (2009): Lucerna. Sveučilišni udžbenik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Poljoprivredni institut Osijek. Osijek.
 3. Stjepanović, M., Steiner, Z., Domaćinović, M., Bukvić, G (2002): Konzerviranje krme.Priručnik.Agroekološko društvo u Osijeku.

Preporučena literatura:

 1. Alibegović-Grbić, S. i sur. (2005): Unapređenje proizvodnje krme na prirodnim travnacima. Sveučilišni udžbenik. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
 2. Barnes, R. F., Nelson, J. C., Moore, K. J., Collins, M. (2007): Forages. Volume II, The science of grassland agriculture, 6th edition. Blackwell Publishing. Ames, Iowa, USA.
 3. Frame, J., Charlton J.F.L., Laidlaw A.S. (1998): Temperate forage legumes. CAB International1.Alibegović-Grbis, S. i sur. (2005.): Unapređenje proizvodnje krme na prirodnim travnacima. Sveučilišni udžbenik. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Ispitni rokovi

-