Mikropopulacija u probavnom sustavu domaćih životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Marcela Šperanda

Suradnici

Prof.dr.sc. Suzana Kristek

Ciljevi modula

Cilj ovog modula je upoznati doktorande s mikropopulacijom probavnoga sustava, simbiotskim odnosima u pojedinim odjeljcima probavne cijevi između mikropopulacije i domaćina, utjecaju vrste obroka i veličine čestica na preživljavanje i razvoj pojedinih vrsta. Važnost održavanja mikrobne populacije crijeva.

Ishodi učenja

  1. Nabrojiti mikropopulaciju predželudaca i crijeva poligastričnih životinja te crijeva monogastričnih životinja.
  2. Diskutirati o utjecaju hranidbe na rast i razvoj mikropopulacije.
  3. Povezati razvoj mukozne imunosti s razvojem mikropopulacije u crijevu.
  4. Analizirati sadržaj buraga.

Opis modula

Regulacija motorike predželudaca. Uvjeti razvoja mikropopulacije. Održavanje konstantnog pH. Odnos nižih masnih kiselina. Bakterije crijeva. Regulacija funkcije crijeva i imunost. Zastupljenost bakterija u ovisnosti o dostupnom supstratu. Kolonizacija bakterija i kompetitivno naseljavanje. Bakterijska interakcija u crijevu. Modulacija funkcije crijeva bakterijama. Crijevna imunost. Uzimanje buragovog sadržaja. Metode procjene zastupljenosti pojedinih bakterijskih vrsta, gljivica i protozoa.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,6 1-3 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti
Završni ispit 2,4 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne literature Usmeni ispit
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Sejrsen K., Hvelšlund T., Nielsen M. O. (2006): Ruminant physiology. Wageningen Academic Publishers. Netherlands.
  2. Piva, A., Bach Knudsen, K.E. (2001): Gut Environment of Pigs. Nottingham University Press.

Preporučena literatura:

  1. D’Mello J. P. F. (2000): Farm Animal Metabolism and Nutrition. CABi Publishing

Ispitni rokovi

-