Objekti i oprema u stočarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznavanje doktoranata s najnovijim sustavima i stočarskim objektima, te tehničkim dostignućima koja se koriste pri osiguravanju kvalitetnih mikroklimatskih uvjeta, upoznavanje s funkcionalnim i eksploatacijskim karakteristikama strojeva i uređaja u stočarskoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati suvremene materijala i tehnologija u procesu stočarske proizvodnje
 2. Procijeniti i vrjednovati doprinos primjene najnovijih tehnologija u stočarskoj proizvodnji.
 3. Utvrditi i izabrati najpovoljnija tehnička riješenja.
 4. Organizacija i projektiranje objekata u stočarstvu, prostorno planiranje, izrada tehnološkog, idejnog i glavnog projekta.

Opis modula

Nastavni program obuhvaća upoznavanje sa strojevima i ugrađenom opremom u stočarskoj proizvodnji i njihovim tehničkim karakteristikama, radom i načinom održavanja: - materijali za gradnju strojeva; strojevi za pripremu i raspodjelu zelene mase, silaže; strojevi i oprema za vodoopskrbu i napajanje domaćih životinja: uređaji, oprema i automatizacija kod strojne mužnje; strojevi i oprema za hlađenje mlijeka; automatska identifikacija, detekcija i hranidba; strojevi i uređaji za izgnojavanje; održavanje i popravak strojeva i opreme u stočarskoj proizvodnji. Organizacija i projektiranje objekata u stočarstvu, prostorno planiranje, izrada tehnološkog, idejnog i glavnog projekta. Biološko-tehnički uvjeti sredine: dimenzioniranje stajskih prostora, obodnih konstrukcija i odnosa ventilacije i izolacije objekata; Građevinsko-tehnički faktori: fizikalno građevinska svojstva objekata u stočarskoj proizvodnji, toplinska ravnoteža; Higijensko- tehnički faktori: proizvodni uvjeti boravka životinje, zračenje i tipovi ventilacije objekata u svinjogojskoj, govedarskoj i peradarskoj proizvodnji. Zagrijavanje objekata konvencionalnim i alternativnim izvorima energije.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1,60 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 2,40 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Kralik, G., Adámek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J., ( 2011.) Zootehnika
 2. Kralik, G., Has-Schön E., Kralik, D., Šperanda, M., ( 2009.) Peradarstvo - biološki i zootehnički principi
 3. Kralik, G., Kušec, G., Kralik, D., Margeta, V., (2007.) Svinjogojstvo - biološki i zootehnički principi 4.Brčić, J.( 1989): Mehanizacija u stočarstvu
 4. Emert, R., Bukvić, Ž., Jurić, T., Filipović, D.(1996): Popravak poljoprivrednih strojeva,Poljoprivredni fakultet, Osijek;
 5. Horvath, G.(1989): A tögygyulladás elleni vedekezes. Budapest;
 6. Eichhorn, H.,Konrad ,J.(1988): Landtechnik. Stuttgart;
 7. Tanevski, D.(1995): Motori i traktori, Skopje;
 8. Vujčić, M. i sur.(1999): Osnove strojarstva. Poljoprivredni fakultet, Osijek;
 9. Zimmer, R., Banaj, Đ., Brkić, D, Košutić, S.( 1997): Mehanizacija u ratarstvu. Poljoprivredni fakultet, Osijek;
 10. Šikić, D. (1980): Elementi projektiranja građevinskih firmi. Poljoprivredno graditeljstvo, Zagreb
 11. Biglbauer, M.(1997): Poljoprivredni objekti, Osijek

Ispitni rokovi

-