Odabrana poglavlja iz biokemije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo

Suradnici

Ciljevi modula

Povezati metaboličke procese različitih organa i način njihove regulacije. Potom objasniti međudjelovanje metaboličkih putova na primjeru toka molekula kroz tri ključna metabolička raskršća. To su glukoza-6-fosfat, piruvat i acetil-CoA. Zatim slijedi rasprava o glavnim hormonskim regulatorima energetskog metabolizma kao i o pohrani, prijenosu informacija i regulaciji ekspresije gena.

Ishodi učenja

 1. Razumjeti i povezati katabolizam i anabolizam makromolekula.
 2. Analizirati procese u organima i njihova regulacija.
 3. Interpretirati hormonsku regulaciju metabolizma.
 4. Povezati signalizaciju koncentracije glukoze i razumjeti ulogu koordinacije hormona u različitim tkivima.
 5. Utvrditi kako se unešeni višak hrane pohranjuje kao glikogen ili triacilgliceroli.
 6. Analizirati i interpretirati znanje stečeno u biokemiji sa znanjima dobivenim u drugim područjima radi određivanja pravilne prehrane životinja.
 7. Analizirati i opisati mehanizme regulacije transkripcije gena te objasniti regulaciju metabolizma koordiniranom regulacijom sinteze enzima na nivou transkripcije gena i postsintetske regulacije te aktivnost enzima na energetski naboj stanice i potrebe za određenim metabolitima.
 8. Osposobiti doktoranta za interpretiranje podataka iz literature i njihova primjena.

Opis modula

Cjeloviti prikaz kataboličkih i anabolitičkih aspekata metaboličkih procesa s naglaskom na molekularnu osnovu metabolizma, uključujući građu informacijskih molekula, njihovu sintezu i načine djelovanja te kompleksnu regulaciju ekspresije gena.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,80 1-8 Proučavanje literature i priprema pitanja Provjera obnovljene aktivnosti kroz usmeni razgovor i objašnjenje pripremljenih pitanja
Završni ispit 2,20 1-8 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i prepoučene literature Ispit (pismeni i usmeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer; L. (2013): Biokemija, prijevod 6. izdanja engleskog, 1. hrvatsko, Školska knjiga, Zagreb, Zagreb.
 2. Bešlo, D. (2014): Praktikum iz biokemije, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 3. Devlin, M.T. (2008): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlation, Seventh Edition, John Wiley @Sons.
 4. Voet, D., Voet, J.G., Charlotte, Ch.W., Pratt, W. (2008): Principles of Biochemistry; Third Edition , John Wiley @Sons.
 5. Karlson, P. (2003): Biokemija, Školska knjiga Zagreb, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Voet, D., Voet, J.G., Pratt, Ch.W. (2006): Fundamentals of Biochemistry, Life at the molecular level, John Wiley@Sons.
 2. Albert, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J.D. Molecular biology of the cel (1994): Third Edition, Garland Publishing, Inc. New York@London.
 3. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2004): Essential cell biology, Second Edition, Garlad Science, Taylor Francis Group.
 4. Boyer, R.F. (1993): Modern experimental biochemistry, Second Edition, The Benjamin/cumming Publishing Company, Inc.
 5. Nelson, D.L., Cox, M.M. (2000): Lehninger Principles of Biochemistry, Worth Publishers.

Ispitni rokovi

-