Specijalna hranidba I - herbivori

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Zvonimir Steiner , prof.dr.sc.

Suradnici

Prof.dr.sc. Zvonko Antunović

Ciljevi modula

Cilj i zadaća ovog modula je upoznati doktorante s osnovama hranidbe domaćih životinja - probavljivost krmiva, energetski bilans N i C, bilans energije, hranjive jedinice, hranjive tvari i njihov metabolizam te integrirati suvremene spoznaje u hranidbi pojedinih kategorija preživača; goveda, ovaca i koza. Prezentirati modele hranidbe kojima će doktoranti kao praktični nutricionisti znati kontrolirati željeni tijek proizvodnje i kvalitetu proizvoda.

Ishodi učenja

 1. Procijeniti i vrednovati anatomske i fiziološke karakteristike probavnog sustava pojedinih životinja.
 2. Generirati pojmove probavljivosti, energetskog bilans N i C, bilansa energije, hranjivih jedinica, hranjivih tvari i njihov metabolizam.
 3. Identificirati probleme hranidbe mliječnih goveda, teladi, tovne junadi i rasplodnih junica. Znati napraviti obrok i smjesu za određene kategorije životinja.
 4. Identificirati probleme hranidbe ovaca i koza. Znati napraviti obrok i smjesu za određene kategorije životinja.
 5. Preporučiti hranidbene aspekte modeliranja proizvodnosti i kvalitete goveđih, ovčjih i kozjih proizvoda te odabrati optimalan obrok i smjese za različite kategorije ovaca i koza.
 6. Sintetizirazi, primijeniti i vrednovati suvremena dostignuća u hranidbi preživača.

Opis modula

Primjena suvremenih spoznaja u hranidbi preživača. Hranjiva vrijednost krmiva i njihova primjena pri normiranju obroka preživača. Anatomske i fiziološke karakteristike probave i probavnog sustava s posebnom naznakom na mikrobnu ekologija buraga preživača. Hranidbeno modeliranje proizvodnosti i metaboličkog profila preživača.Izračunavanje selekcijskih indeksa, procjena tjelesne kondicije te sastavljanje obroka i smjesa za različite kategorije goveda,ovaca i koza. Kompjuterski trening pri komponiranju krmnih smjesa za poligastrične životinje. Studentima će se preporučiti naslovi seminarskih radova i relevantni časopisi sa znanstvenim i stručnim člancima potrebnim za njihovo pisanje prema znanstvenom interesu polaznika. Razlike u hranidbi ovisno o pravcu proizvodnje i uvjetima uzgoja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1,6 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 2,4 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Domaćinović M. (2006) Hranidba domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek
 2. Domaćinović, M., Antunović, Z., Džomba, M., Opačak, A., Baban, M., Mužic, S. (2015): Specijalna hranidba domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 3. NRC- Nutrient requirements of dairy cattle (2001): The National Academy Press.Washington DC, USA
 4. Freer, M., Dove, H. (2002): Sheep Nutrition. Cabi Publishing and CSIRO Publishing.
 5. Cannas, A., Pulina, G. (2008): Dairy goats feeding and nutrition. CAB International.
 6. Senčić, Đ., Antunović, Z., Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z. (2011): Ekološka zootehnika. Poljoprivredni fakultet Osijek.
 7. NRC- Nutrient requirements of small ruminants (2007): The National Academy Press.Washington DC, USA
 8. Nehring, K. (1972): Lehrbuch der tierernährung und futtermittelkunde. Verlag J. Neumann - Neudamm, Berlin.
 9. Underwood, E.J., Suttle, N.F. (2001): The Mineral nutrition of livestock. 3 ed. CABI Publishing
 10. Mc Donald, P., Edwards, R.A., Grenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. (2002): Animal nutrition, 6-th ed. Person Education. Edinburg.

Preporučena literatura:

 1. Ensminger M.E., Oldfield J.E., Heinmann W.W.(1990) Feeds and nutrition.
 2. Paulina, G., Bencini, R. (2004): Dairy sheep nutrition. CAB Publishing.

Ispitni rokovi

-