Tehnologija proizvodnje krmnih smjesa

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Matija Domaćinović

Suradnici

Zvonimir Steiner , prof.dr.sc.

Ciljevi modula

Teoretskim i praktičnim sadržajima prezentirati suvremena tehničko-tehnološka rješenja u procesu manipulacije i pripreme krmiva, te proces miješanja krmnih smjesa u tvornicama stočne hrane (TSH).

Ishodi učenja

 1. Samostalno provesti planiranje prijema robe organiziranje njenog skladištenja i pripreme krmiva nepoeredno prije miješanja.
 2. Na temelju fizikalnih i kemijskih karakteristika sirovina pripremiti recepture krmnih smjesa za pojedine kategorije svinja i peradi.
 3. Organizirati pojedinie tehnološke operacije u proizvodnju krmnih smjesa.
 4. Izraditi i prezentirati seminarski rad na temu proizvodnja krmnih smjesa.

Opis modula

Pojasniti zakonsku regulativu vezanu uz tržište hrane za životinje. Predvidjeti krmiva u pripremi pojedinih vrsta krmnih smjesa i pojasniti njihov hranidbeni sastav. Prikazati slijed tehnoloških operacija na putu proizvodnje krmnih smjesa u tvornici stočne hrane. Objasniti primjenu kompjutorskih programa u pripremi optimalnih receptura.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,4 1-3 Proučavanje literature i izrada praktičnih zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminarski rad 0,2 4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Vrednovanje kvalitete napisanog i prezentiranog seminarskog rada
Vrednovanje kvalitete napisanog i prezentiranog seminarskog rada 2,4 1-4 Proučavanje obavezne i preporučene literature Ispit (pismeni i usmeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. McEllhiney, R.R. (1994): Feed Manufakcturing Technology IV, American Feed Industry Association, Inc.
 2. Katić, Z. (1997): Sušenje i sušare u poljoprivredi. Multigraf d.o.o. Zagreb.
 3. Domaćinović, M. (1999): Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 4. Katić, Z. (1982): Industrijska proizvodnja krmnih smjesa. Skripta za poslijediplomski studij. Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Stručni časopisi: Krmiva, Feed international – proizvodnja stočne hrane.
 2. NN (26/1998): Pravilnik o kakvoći stočne hrane
 3. Grbeša, D. (2004) : Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjive vrijednosti krmiva. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.

Ispitni rokovi

-