Botanika i fitocenologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati značajke biljnoga svijeta kao sastavnice biocenoza lovišta, te primijeniti stečena znanja o razlonikosti flore, vegetacije i stanišnih tipova Hrvatske u lovnom gospodarenju.

Ishodi učenja

 1. Opisati ustroj klasifikacije vegetacijskih jedinica u fitocenologiji.
 2. Raščlaniti vegetacijske zone i pojaseve sukladno prirodno-geografskim obilježjima Hrvatske.
 3. Prepoznati specifičnu vegetaciju u panonskim, dinarskim i jadranskim tipovima lovišta Hrvatske.
 4. Povezati sastav vegetacije i strukturu staništa u lovištu s bonitetom i kapacitetom lovišta.
 5. Razlikovati procese prirodne i antropogeno uvjetovanih promjena vegetacije.

Opis modula

Fitocenoze i staništa. Flora i vegetacija, primarna i sekundarna vegetacija. Biljke - izvor hrane za divljač. Raznolikost biljnog svijeta Hrvatske. Prirodnogeografske i vegetacijske značajke panonskih, dinarskih i jadranskih tipova lovišta u Hrvatskoj. Polaznicima će biti preporučene teme seminarskih radova i relevantni časopisi sa znanstvenim i stručnim člancima iz područja florisitke i fitocenologije, te stručna literatura potrebna za izradu. Terenske vježbe obuhvaćaju metodologiju istraživanja flore i vegetacije, prepoznavanje stanišnih tipova i bonitiranje lovišta.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,00 1-5 Proučavanje literaturnih izvora usmeni razgovor
Seminar 0,20 1-5 Proučavanje literaturnih izvora, izrada i izlaganje seminarskog rada Pregled i vrednovanje izrađenog seminarskog rada prema utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-5 Priprema za ispit korištenjem obvezne i preporučene literature usmeni ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Tucak, Z., Florijančić, T, Grubišić, M., Topić, J., Brna, J., Dragičević, P., Tušek, T., Vukušić, K. (2002): Lovstvo, drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 2. Rauš, Đ., Šegulja, N., Topić, J. (1985): Vegetacija sjeveroistočne Hrvatske. Glas. šum. pokuse 21, 179-211.
 3. Vukelić, J. (2012): Šumska vegetacija Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Državni zavod za zaštitu prirode. Zagreb.
 4. Trinajstić, I. (1998): Fitogeografsko raščlanjenje klimazonalne šumske vegetacije Hrvatske. Šum. list 122(9-10), 407-421.

Preporučena literatura:

 1. Trinajstić, I. (2008): Biljne zajednice Republike Hrvatske. Akademija šumarskih znanosti. Zagreb.
 2. Topić, J., Vukelić, J. (2009): Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU. Državni zavod za zaštitu prirode. Zagreb.

Ispitni rokovi

-