Citogenetika

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

Suradnici

Ciljevi modula

Osposobiti studente za odabir i izvođenje citogenetičkih analiza koje će pokazati eventualne kromosomske aberacije kod divljači i pasa. Također, studenti će naučiti kako primijeniti testove citogenetičke bioindikacije u prirodi, u nekom lovnom području ili u eksperimentalnim uvjetima kako bi mogli utvrditi ili predvidjeti utjecaj nekog prisutnog ili eventualno prisutnog agensa na nekom području.

Ishodi učenja

  1. Opisati i prepoznati tijek i ključne faze staničnog ciklusa.
  2. Definirati pojam kariotip i kariogram te opisati i nacrtati strukturu i organizaciju kromosoma.
  3. Raspoznati i identificirati promjene u broju i strukturi kromosoma.
  4. Identificirati i odabrati metodu citogenetičke bioindikacije.

Opis modula

Organizacija kromosoma. Morfologija kromosoma. Nuklearni organizator, centromer, telomere. Kariotip i kariogram. Promjene broja i strukture kromosoma. Stanični ciklus i mitotski indeks. Citogenetička bioindikacija i test vrste.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 0.6 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0.2 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled, vrednovanje i prezentacija seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1.2 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni i pismeni)
Ukupno 2

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K.& Watson, J.D. (1994): Molecular biology of the cell. 3th ed. Garland publishing, Inc. New York - London.
  2. Blackburn, G. M., Gait, M. J. (1996): Nucleic acids in chemistry and biology. 2nd ed. University Press. Oxford.
  3. Griffiths, A. J. F., Miller, J.H., Suzuki, D.J., Lewontin, R.C., Gelbart, W.M. (1993): An Introduction to genetic analysis. W.H. Freeman & Co. New York .
  4. Jones, R. N., Karp, A. (1988): Introducing genetics. John Murray Ltd. London.

Preporučena literatura:

  1. Cavalier-Smith, T. (1985): The evolution of genome size. John Wiley & Sons. Chicester-Naw York.

Ispitni rokovi

-