Ekologija ihtiofagne pernate divljači

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Anđelko Opačak

Suradnici

Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić

Ciljevi modula

Polaznike doktorskog studija upoznati s biologijom i temeljnim načelima ekologije ptica močvarica osobito ihtiofagnih vrsta koje su svrtsane u divljač, a obitavaju na ribnjačarskim površinama i močvarnim staništima.

Ishodi učenja

 1. Opisati najvažnije vrste ptica močvarica, njihove biološke karakteristike i ekološki značaj.
 2. Predvidjeti sezonske migracije i ocijeniti status staništa za njihov opstanak na otvorenim vodotocima i na ribnjacima.
 3. Procijeniti štete (izravne i neizravne) od predatorstva ihtiofagnih ptica na šaranskim ribnjacima.
 4. Uskladiti agrotehničke postupke u tehnologiji proizvodnje ribe, osobito mlađa s biološkim potrebama ptica močvarica.
 5. Definirati marketinški koncept proizvodnje pernate divljači iz prirodnog i umjetnog uzgoja na šaranskim ribnjacima.
 6. Prepoznati i identificirati najvažnije kritične ekološke čimbenike koji pozitivno i negativno mogu utjecati na pernatu divljač močvarnih staništa.

Opis modula

Biologija i ekologija ptica močvarica. Dnevna i sezonska migracija. zaštićene vrste ptica. Zakonski status ptica močvarica i ihtiofagne pernate divljači. Ihtiofagne ptice na otvorenim vodotocima i ribnjačarskim površinama. Izranve i neizravne štete od predatorstva ihtiofagnih vrsta ptica. Proizvodnja mesa od divljači iz umjetnog i prirodnog uzgoja. pozitivan i negativan značaj ekoloških čimbenika na pernatu divljač, prvenstveno klime, tla, vode te drugih abiotičkih i biotičkih čimbenika. Ptice kao vektori bolesti na ribama. Agrotehničke mjere na šaranskim ribnjacima u funkciji održivog razvoja proizvodnje ribe i ornitofaune na njima. Markentiški koncept proizvodnje pernate divlajči na ribnjacima. Šaranski ribnjaci kao uzgajališta pernate divljači.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,6 1-6 Aktivno sudjelovanje u nastavi, proučavanje literature, izrada zadataka, laboratorijski rad i terenski rad Usmeni razgovor sa studentima, pregled riješenih zadataka i dnevnika
Seminar 0,6 1-6 Pregled literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i ocjena seminara prema unaprijed određenim kriterijima
Završni ispit 0,8 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 3 1-6

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Delić, A. (1987): Prehrana crne liske (Fulica atra L) na Ribnjačarstvu „Končanica“, Ribarstvo Jugoslavije. 2-3, 42, 3-5
 2. Florijančić, T., Ozimec, S., Jurčević, I., Opačak, A. (2002): Ecological breeding of the winged game at fishponds in eastern Croatia: Proceedings of the scientific and proffesional veterinary conference Veterinary days, Rovinj, October 17th - 20 th.
 3. Getz, D., Majtorović, V., Manojlović, R., Brna, J., Kajgana, Lj., Horvat, Z. (1997): Ribnjak 1905., Eko-turistički vodič. Osijek.
 4. Jurčević, I., Mikuska, J. (2002): Qualitative and Quantitative Composition of Wintering Ornithofauna at the Carp Fishponds in the Sava River Tract. Internat. Assoc. Danube Res. Limnological Reports Vol.34 – Proceedings 34th Conference, Tulcea, Romania, 34: 795-801.
 5. Mikuska, J. (1986): Prilog poznavanju ishrane vranca velikog, Phalacrocorax carbo L., na ribnjacima Slavonije i Baranje. Ribarstvo Jugoslavije, 41; 24-26.
 6. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Uprava za zaštitu prirode (2001): Šaranski ribnjaci dio ekološke mreže Republike Hrvatske, Zagreb, 1-6.
 7. Opačak, A., Florijančić, T., Horvat, D., Ozimec, S., Bodakoš, D. (2004): Diet spectrum of great cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis L.) at the Donji Miholjac carp fishponds in eastern Croatia. European Journal of Wildlife Research, 50(4): 173-178.
 8. Opačak, A., Florijančić, T., Ozimec, S., Stević, I. (2004): Dnevni obrok velikog vranca (Phalacrocorax carbo sinensis) u funkciji procjene šteta na ribnjacima. Ribarstvo 62(1), 17-26.
 9. Opačak, A., Florijančić, T., Ozimec, S., Vuković, Ţ. (2005.): Nepoželjan učinak ptica kao dugotrajnih stresora na ribe u šaranskim ribnjacima. Zbornik priopćenja 40. znanstvenog skupa hrvatskih agronoma, Opatija 15.-18. veljače 2005., 535-536.
 10. Opačak, A., Stević, I. (1999): Model obračuna štete od velikog vranca-kormorana (Phalacrocorax carbo) na slučaju IPK Osijek „Ribnjačarstvo“ d.o.o. Donji Miholjac, XXXV Znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska agrikulturna znanost na pragu trećeg tisućljeća, 22-25 veljače, Zbornik radova, Grand hotel Adriatic, Opatija.
 11. Opačak, A., Florijančić, T., Ozimec, S., Petrinec. Z. (2005): The issues of Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis L.) damage at the carp fishponds in the Republic of Croatia. Book of Abstracts of 1st International Symposium “Game and ecology”, Brijuni 10-13 October 2005, 36.
 12. Petrovski, N., Sidorovski, M., Filav, K. (1981): Kombinirani uzgoj riba i pataka, Ribarstvo Jugoslavije. 3, 36, 49-54.
 13. Radović, D. (1996): Važnost šaranskih ribnjaka za ornitofaunu Hrvatske, Zbornik priopćenja s radnog sastanka, Zagreb, Hrvatska 30. listopada 1996, Šaranski ribnjaci i zaštita ptica močvarica u Hrvatskoj, Hrvatsko ornitološko društvo. Zagreb.
 14. Radović, J. (1996): Zaštita ptica močvarica na šaranskim ribnjacima u Hrvatskoj: obveze države u odnosu na relevantno zakonodavstvo i međunarodne konvencije, Zbornik priopćenja s radnog sastanka, Zagreb, Hrvatska 30. listopada 1996, Šaranski ribnjaci i zaštita ptica močvarica u Hrvatskoj, Hrvatsko ornitološko društvo, uredile: Vesna Tutiš i Jasminka Radović, 14-17.
 15. Šetina, M. (1990): Utjecaj ptica močvarica na proizvodnju riba, Ribarstvo Jugoslavije, 45; 93-101.
 16. Šetina, M. (1996): Ribnjaci Jelas-ornitološki rezervat. Zbornik priopćenja s radnog sastanka, Zagreb, Hrvatska 30. listopada 1996, Šaranski ribnjaci i zaštita ptica močvarica u Hrvatskoj, Hrvatsko ornitološko društvo, uredile: Vesna Tutiš i Jasminka Radović, 30-32.
 17. Šetina, M.(1997): Ihtiofagne ptice i zaštita ribnjaka. Ribarstvo, 55, 2, 67-79.
 18. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995): Ribarstvo. Nakladni zavod globus. Zagreb.
 19. Tucak Z. i sur., (2002): Lovstvo, drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 20. Tucak, Z., Šetina, M., Čupić, I. (1996): Organiziranje uzgoja i proizvodnje lovne divljači uz ribogojilišta, Ribarski dani „Osijek '96“, Zbornik radova, gl. ur. dr.sc. Anđelko Opačak, I. Nacionalno znanstveno –stručno savjetovanje „Održivost ribnjačarske proizvodnje Hrvatske“, Bizovac, 28-29. studenoga 1996, Hotel „Termia“
 21. Tucker, G.M., Herat, M.F. (1994): Birds in Europe: their Conservation Status. Bird Life Conservation Series No. 3. BirdLife International, Cambridge.
 22. Turk, M. (1996): Utjecaj ptica na proizvodnju u šaranskim ribnjacima Hrvatske. Zbornik priopćenja s radnog sastanka, Zagreb, Hrvatska 30. listopada 1996, Šaranski ribnjaci i zaštita ptica močvarica u Hrvatskoj, Hrvatsko ornitološko društvo, uredile: Vesna Tutiš i Jasminka Radović, 25-27.

Preporučena literatura:

 1. Adamek, Z., Klinger, H., Staub, E. (1997): Cormorants in Europe—the evaluation of EIFAC/FAO questionnaire campaign. Suppl Ric Biol Selvaggina 26:347–353
 2. Carss, DN., Bevan, RM., Bonetti, A., Cherubini, G., Doherty, D., El Hili, A., Feltham, MJ., Grade, N., Granadeiro, D., Gromadzka, J., Harari, YNRA., Holden, T., Keller, T., Lariccia, G., Mantovani, R., McCarthy, TK., Mellin, M., Menke, T., Mirowska-Ibron, I., Muller, W., Musil, P., Nazirides, T., Suter, W., Trauttmansdorff, J., Volponi, S., Wilson, B. (1997): Techniques for assessing cormorant diet and food intake: towards a consensus view. Suppl Ric Biol Selvaggina 26:197–230.
 3. Dobrowolski, KA., Dejtrowski, R. (1997): Conflict between fisherman and cormorants (Phalacrocorax carbo) in Poland. Ekol Pol 45:279–283
 4. Đordević, V., Mikuška, J. (1986): Utjecaj velikog vranca (kormorana) Phalacrocorax carbo L. na uzgoj ribe u ribnjacima PIK “Belje”. Ribarstvo Jugoslavije, 41, 74-76.
 5. Feltham, M.J., Davies, J.M. (1997): Daily food intake of cormorants: a summary. Suppl.Ric.Biol. Selvaggina XXVI: 259 -268.
 6. Fijan, N. (2002): Stanje akvakulture u svijetu i u Europi. Ribarstvo, 60: 59-75.
 7. Gromadzka, J., Gromadzki, M. (1997): Damage made by cormorants (Phalacrocorax carbo) in Europe: preliminary summary of questionnaire answers. Ekol Pol 45:285–286
 8. Keller, T. (1997): Estimating the daily energy expenditure of wintering Cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis) in Bavaria, Southern Germany – methods and handling. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXVI: 269 – 278.
 9. Mikuška, J. (1986): Prilog poznavanja ishrane velikog vranca (Phalacrocorax carbo L.) na ribnjacima Slavonije i Baranje. Ribarstvo Jugoslavije, 41, 24-26.
 10. Müller, R. (1986): Die nahrung des Kormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) am Bodensee. Fishereiwisseschaft 3, (1), 1-2.
 11. Opačak, A., Stević, I. (1998): Štete od velikog vranca (Phalacrocorax carbo L, 1758) na IPK Osijek ‘‘Ribnjacˇ arstvo’’ d.o.o. Donji Miholjac (od 1993. do 1996. godine). Gospodarsko vjesˇ tacˇ enje—Sudski spis III-P-13/96-20, Općinski sud Donji Miholjac, 47 pp
 12. Opačak, A., Stević, I. (2002): Current Cormorant damage problem on carp fish ponds. Proceedings of 3rd National scientific and professional conference with international participation. 20-21 June 2002, Bizovac, Croatia.
 13. Pažur, K. (1996): Kormoran – problem i moguće rješenje. Ribarstvo, 54(4), 173-180.
 14. Pažur, K. (2002): Kormoran, veliki vranac (Phalacrocorax carbo sinensis L) I štete na ribljem fondu zbog njegove hiperpopulacije. Ribarstvo, 58(3), 141-147.
 15. Radović, D., Tutiš, V. (2002): Procjena šteta od ptica na ribnjaku Crna Mlaka tijekom 1997. godine. Zavod za ornitologiju, Zagreb, 1-7.
 16. Seiche, K. (1996): Sukobi između zaštite prirode i ribnjačarske proizvodnje na šaranskim ribnjacima – moguća rješenja i strategija. Zbornik radova «Šaranski ribnjaci i zaštita ptica močvarica u Hrvatskoj». Hrvatsko ornitološko društvo, Zagreb, 18-24.

Ispitni rokovi

-