Inventarizacija i uređenje lovišta

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja iz geionformatizacije te primjenu iste u poljoprivredi u širem i lovstvu i kinologiji u užem smislu. Pristupnik ovim modulom treba ovladati korištenjem GIS tehnologija, daljinskih istraživanja i GPS-a te navigacije u lovištu i šire. Pristupnici će ovladati i uporabom najnovijih GIS alata i software-a, te ih primijeniti u konkretnim problemima i zadaćama vezanih za lovstvo i kinologiju. Nadalje, studente će se uvesti u metodologiju inventarizacije i uređenja lovišta, u u svrhu izrade kvalitetne lovnogospodarske osnove.

Ishodi učenja

 1. Pripremiti i prezentirati temeljne postavke GIS tehnologija i sustava za globalno pozicioniranje (GPS).
 2. Upravljati nekima od temeljnih GIS softwarea u poljoprivredi - inventarizaciji i tehnici; Open source.
 3. Vrednovati primjenu daljinskih istraživanja u inventarizaciji resursa (lovišta i divljači) te kreirati mape i vrednovati metode izrade karata u poljoprivredi).
 4. Organizirati, postaviti i izvoditi sustave za navigaciju u poljoprivredi te primjenjivati (D)GPS sustave u tehnici i transportu.
 5. Kreirati karte i planovi u lovstvu, uvođenje i prostorna obrada podataka, inventarizacija velikih površina / monitoring lovnih resursa, uređenje lovišta i izrada lovno-gospodarske osnove.

Opis modula

Uvod u geoinformacijske tehnologije. GIS Software-i. Daljinska istraživanja (Inventarizacija) karte u poljoprivredi i metodologije izrade istih). Precizna poljoprivreda (Precision farming). Digitalna kartografija – satelitski snimci i digitalna aerofotogrametrija. Proces nastajanja GIS-a. Sustav za globalno pozicioniranje (GPS i DGPS). Rad sa GPS-om i orijentacija. Primjena sustava za globalno pozicioniranje u poljoprivredi i poljoprivrednoj tehnici - navigaciji. GIS Prezentacije. Karte i planovi u lovstvu, uvod u uzorkovanje i prostornu obradu podataka, inventarizacija velikih površina / monitoring lovnih resursa, uređenje lovišta i lovno-gospodarske osnove.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,4 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 0,4 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Vježbe 0,4 1-5 Proučavanje literature, priručnika za vježbe praktičan rad
Završni ispit 1,8 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 3

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Jurišić, M., Plaščak, I., (2009): Geoinformacijski sustavi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 2. Jurišić, M. (2013): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 3. www.arkod.hr.

Preporučena literatura:

 1. Ludowicy, C., Schwaiberger, R., Leithold, P. (2002): Precision farming – Hanbuch fur die Praxis.Verlag. Frankfurt am Main.
 2. Committee on Assesing Crop Yield (1997): Precision agriculture in 21st century. National Academy Press. Washington.
 3. Burrough, P.A., McDonnell R.A. (2006): Principles of Geographical Information Systems – Spatial Information Systems and Geostatistics. Oxford University Press. Oxford.

Ispitni rokovi

-