Kinološka zoologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec

Ciljevi modula

Polaznici doktorskog studija se upoznaju sa sinergetičkim radom čovjeka i psa, podrijetlom pseće vrste, domestikacijom, razvojem pasmina, biološkom klasifikacijom, kinološkom klasifikacijom, podjelom po radnim osobinama, u nas čestim pasminama pasa, razvojem autohtonih pasmina; ulogom psa u ljudskom društvu. Kvaliteta uzgoja ovisi prvenstveno o nasljednim osobinama, a međusobni odnos ovisi prvenstveno o vremenu koje su proveli zajedno, odnosno o stupnju socijalizacije, kvaliteti i nivou obučenosti psa. Polaznici će se teoretski i praktično upoznati sa svim načinima lova u kojima sudjeluje pas, odnosno specifičnostima lovova na pojedine vrste divljači i ulogu psa u lovu na konkretnu vrstu divljači.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati suvremene metode i selekcijske postupke u procjeni uzgojnih i specifičnih radnih vrijednosti pasa.
 2. Procijeniti i vrjednovati eksterijerna obilježja i nivo obučenosti psa.
 3. Rangirati i usporediti uzgojnu i radnu kvalitetu jedinki.
 4. Utvrditi i izabrati najkvalitetnije metode i postupke pogodne za obuku svake pojedine jedinke.
 5. Valorizirati priplodnu vrijednost i pogodnost za daljnji uzgoj.
 6. Preporučiti konkretnu i najbolju metodu obuke određene jedinke za svaku pojedinačnu radnju odnosno daljnju vrstu korištenja u lovu.

Opis modula

Podjela pasa prema morfološkom izgledu, prema namjeni, prema FCI, podjela lovačkih pasa, korištenje i namjena različitih lovačkih pasa, psi za rad na hladnom tragu divljači, psi za rad na vrućem tragu. Metode uzgoja pasa, osnovna pravila nasljeđivanja kod pasa.Odgoj, štenadi, izbor šteneta za daljnju obuku. Pas i lovac, komunikacija, socijalizacija, međusobni odnosi u lovu. Zakonski propisi za korištenje pasa u lovu. Pojedinačni načini lovova i uloga pojedinih pasmina pasa u njima. Skupni lovovi i uloga pasa u njima. Uloga pasa u lovu na pojedine vrste krupne i sitne divljači. Slijeđenje ranjene divljači na krvavom tragu. Praktično i na terenu upoznati polaznike doktorskog studija sa svim načinima lova u kojima sudjeluje pas, odnosno specifičnostima lovova na pojedine vrste divljači i uloga psa u lovu na konkretnu vrstu divljači.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,8 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,4 1-6 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,8 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Anonimus (2005): Zakon o lovstvu. Narodne novine broj 140. Zagreb.
 2. Čeović, I. (1950): Uređenje lovišta. Lovački savez Hrvatske. Zagreb.
 3. Tucak, Z. (gl.ur.) (2002): Lovstvo. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 4. Tucak, Z. (gl.ur.) (2003): Lovna kinologija. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.

Preporučena literatura:

 1. Bauer, M. (1985): Pas moj prijatelj. Liber. Zagreb.
 2. Frandson D. (ur) (2009): Anatomy and Physiology of Farm Animals, Wiley-Blackwell, Philadelphia.
 3. Pineda M. H. (2003): McDonald's Veterinary Endocrinology and Reproduction, Iowa State Press, A Blackwell Publishing Company.
 4. Šperanda M. (2008): Anatomija i fiziologija domaćih životinja – odabrana poglavlja, web skripta.

Ispitni rokovi

-