Lovno zakonodavstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec

Ciljevi modula

Upoznati poslijediplomande sa zakonskim propisima koji se odnose na uzgoj i zaštitu divljači te njihovom primjenom u lovnom gospodarenju, kao i u zaštiti prirode i okoliša.

Ishodi učenja

  1. Nabrojati zakonske propise koji pokrivaju područje lovstva te usporediti s legislativom u Europi i Svijetu.
  2. Interpretirati (pod)zakonske akte koji reguliraju lovno gospodarenje te zaštitu prirode i okoliša.
  3. Prosuditi valjanost lovnoga gospodarenja.
  4. Procijeniti posljedice kršenja zakonskih propisa u lovstvu

Opis modula

Povijest lovnog zakonodavstva (dominalni i regalni sustav). Pravni propisi u lovstvu u Republici Hrvatskoj s osvtom na zakonodavstvo u Europi i Svijetu. Ingerencije pri predlaganju i donošenju zakonskih i podzakonskih akata s naglaskom na akte vezane uz lovstvo. Provedba i implementacija zakonskih akata u praksi i posljedice njihova kršenja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,80 1-4 Proučavanje literaturnih izvora Usmeni razgovor
Seminar 0,40 1-4 Proučavanje literaturnih izvora, izrada i izlaganje seminarskog rada Pregled i vrednovanje izrađenog seminarskog rada prema utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-4 Priprema za ispit korištenjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Anonimus: Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz lovstva. Ministarstvo poljoprivrede www.mps.hr/.../LOVSTVO/Zbirka%20propisa%20iz%20lovstva.pdf

Ispitni rokovi

-