Managment u lovstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati poslijediplomande s različitim načinima uzgoja i zaštite divljači; postupkom ocjene kvalitete staništa radi utvrđivanje kapaciteta lovišta za pojedine vrste divljači i uređenjem lovišta.

Ishodi učenja

 1. Rasčlaniti načine gospodarenja lovištima i divljači.
 2. Procijeniti lovnoproduktivnu površinu, bonitet lovišta i gospodarski kapacitet lovišta.
 3. Planirati smjernice gospodarenja lovištem za pojednine vrste divljači.
 4. Procijeniti vrstu, broj i raspored lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata u lovištu.
 5. Procijeniti prehranu i prihranu za divljač u pojedinom lovištu.
 6. Planirati uzgoj divljači u kontroliranim uvjetima.

Opis modula

Načini gospodarenja lovištem u prirodnom uzgoju divljači, zatim u uzgoju u ograđenom prostoru i kombiniranom uzgoju, uz njihove međusobne usporedbe i tehnološke specifičnosti. Lovište kao stanište divljači, elementi lovišta i kriteriji koje lovišta moraju ispunjavati za pojedine vrste divljači. Postupak utvrđivanja kvalitete staništa u smislu utvrđivanja kapaciteta lovišta za pojedinu vrstu divljači. Tehničko uređenje lovišta odnosi se na upoznavanje lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata u lovištu, njihovim značajem za lovno gospodarenje, prostornim rasporedom i uklapanjem u prostor. Praktično upoznavanje s lovištima na terenu i elementima koje moraju ispunjavati za pojedine vrste divljači (otvoreno i ograđeno lovište, uzgajalište, zvjerinjak); vrstama i izradom lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, prostornim rasporedom i uklapanjem u prostor.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,00 1-6 Proučavanje literaturnih izvora Usmeni razgovor
Seminar 0,20 1-6 Proučavanje literaturnih izvora, izrada i izlaganje seminarskog rada Pregled i vrednovanje izrađenog seminarskog rada prema utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit korištenjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Tucak, Z.(ur.) (2002): Lovstvo, drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 2. Sertić, D. (2008): Uzgoj krupne divljači i uređenje lovišta. Veleučilište u Karlovcu. Karlovac.
 3. Pintur, K. (2010): Uzgoj sitne divljači. Veleučilište u Karlovcu. Karlovac.
 4. Degmečić, D. (2011): Selekcija jelenske i srneće divljači, Hrvatski lovački savez. Zagreb.
 5. Anonimus : Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz lovstva. Ministarstvo poljoprivrede www.mps.hr/.../LOVSTVO/Zbirka%20propisa%20iz%20lovstva.pdf
 6. Tucak, Z. (ur.) (2006): Zaštita divljači. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.

Preporučena literatura:

 1. Wiliams, B.K., Nichols, J.D., Conroy, M.J. (2002): Analysis and Management of Animal Populations. Academic Press. London.
 2. Mustapić, Z. (gl.ur.) (2004): Lovstvo. Hrvatski lovački savez. Zagreb.

Ispitni rokovi

-