Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Lovstvo i kinologija » 1. godina » Odabrani statističko matematički modeli u biologiji

Odabrani statističko matematički modeli u biologiji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić

Suradnici

Ciljevi modula

Osposobiti studente za prikupljanja podataka u znanstvenom istraživanju, primjenu odgovarajućih statističko matematičkih modela prilikom obrade prikupljenih podataka te interpretaciju dobivenih rezultata.

Ishodi učenja

  1. Navesti i opisati moguće načine prikupljanja podataka u biološkim istraživanjima.
  2. Samostalno osmisliti znanstveno istraživanje, postaviti hipotezu i ciljeve istraživanja.
  3. Prema vrsti podataka i ispunjavanju parametrijskih pretpostavki odabrati odgovarajuću statističku metodu za njihovu obradu.
  4. Kritički prosuđivati o rezultatima znanstvenih istraživanja objavljenih u znanstvenim radovima i to na osnovu postavljenih ciljeva istraživanja, eksperimentalnog dizajna, provedene statističke analize i interpretacije rezultata.

Opis modula

Motivi za potrebu primjene statističkih metoda u biološkim istraživanjima.Osnovni statistički skup. Prikazivanje statističkih podataka. Parametri niza statističkih podataka. Pojam vjerojatnosti i frekvencije. Razdiobe (empirijske, diskretne i kontinuirane). Zakon velikih brojeva. Metoda uzoraka. Metoda izbora uzoraka i veličine uzorka. Standardna pogreška. Procjena parametara osnovnog skupa. Funkcije i pravci regresije. Regresijska analiza. Analiza rasipanja podataka. Korelacije. Statistički testovi. Hi-kvadrat test, F-test, t-test. Analiza varijance. Jednofaktorijalni i dvofaktorijalni model. Pokus ponovljen u vremenu i prostoru i njihova interpretacija.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,60 1-4 Proučavanje literature i aktivno sudjelovanje u nastavi Provjera obavljene aktivnosti kroz razgovor
Vježbe i seminar 0,60 1-4 Proučavanje literature, samostalna primjena statističkih metoda pomoću programa za statističku obradu podataka Pregled i vrednovanje izrađenih zadataka
Praktični rad 0,80 1-4 Kritički osvrt (u pisanoj formi) na zadanu temu iz područja statističke analize Pregled i vrednovanje rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,00 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obavezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 3,0

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Horvat, D. (2005): Biometrika. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
  2. Petz, B. (1997): Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada SLAP. Jastrebarsko.
  3. Galić, R., Scitovski, R. (1994): Vjerojatnost, statistika i vremenska analiza. Elektrotehnički fakultet u Osijeku. Osijek.

Preporučena literatura:

  1. Salkind N. J. (2003): Statistics For People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE Publication, 3rd edition, Thousand Oaks. California.
  2. http://www.biostathandbook.com
  3. http://www.wormbook.org/chapters/www_statisticalanalysis/statisticalanalysis.html

Ispitni rokovi

-