Odabrana poglavlja iz biokemije i fiziologije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo

Suradnici

Prof.dr.sc. Marcela Šperanda

Ciljevi modula

Povezati metaboličke procese različitih organa i način njihove regulacije. Objasniti važnost energetskih promjena i prijenos elektrona te oksidacijska fosforilacija. Zatim slijedi rasprava o glavnim hormonskim regulatorima energetskog metabolizma kao i o pohrani, prijenosu informacija i regulaciji ekspresije gena. Potom pojasniti specifičnosti u fiziologiji probavnog sustava gatarse divljači. Razmatarti specifičnost fiziologije pasa. Pojasniti specifičnost reproduktivnog sustava gatarske divljači.

Ishodi učenja

 1. Razumjeti i povezati katabolizam i anabolizam makromolekula.
 2. Analizirati procese u organima i njihova regulacija.
 3. Interpretirati hormonsku regulaciju metabolizma.
 4. Povezati signalizaciju koncentracije glukoze i razumjeti ulogu koordinacije hormona u različitim tkivima.
 5. Utvrditi kako se unešeni višak hrane pohranjuje kao glikogen ili triacilgliceroli.
 6. Analizirati i interpretirati znanje stečeno u biokemiji sa znanjima dobivenim u drugim područjima radi određivanja pravilne hranidbe životinja.
 7. Ilustrirati specifičnosti fiziologije gaterske divljači i specifičnost fiziologije pasa.
 8. Analizirati i opisati mehanizme regulacije transkripcije gena te objasniti regulaciju metabolizma koordiniranom regulacijom sinteze enzima na nivou transkripcije gena i postsintetske regulacije te aktivnost enzima na energetski naboj stanice i potrebe za određenim metabolitima.
 9. Osposobiti doktoranta za interpretiranje podataka iz literature i njihova primjena.

Opis modula

Cjeloviti prikaz kataboličkih i anabolitičkih aspekata metaboličkih procesa s naglaskom na molekularnu osnovu metabolizma, uključujući građu informacijskih molekula, njihovu sintezu i načine djelovanja te kompleksnu regulaciju ekspresije gena. Pojasniti specifičnost u fiziologiji gatarske divljači i specifičnost fiziologije reproduktivnog sustava gatarske divljači, kao i prikazati specijalnu fiziologiju pasa.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,80 1-9 Proučavanje literature i priprema pitanja Provjera obnovljene aktivnosti kroz usmeni razgovor i objašnjenje pripremljenih pitanja
Pisanje referata iz seminara i laboratorijskih vježbi 0,40 1-9 Obrada rezultata dobivenih provedbom pokusa u laboratoriju i obrađenih znanstvenih i stručnih radova. Pregled i vrednovanje dobivenih i obrađenih rezultata
Završni ispit 1,80 1-9 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i prepoučene literature Ispit (pismeni i usmeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Stryer, L. (2013): Biokemija, prijevod 6. izdanja engleskog, 1. hrvatsko, Školska knjiga. Zagreb.
 2. Bešlo, D. (2014): Praktikum iz biokemije. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 3. Bubenik, A. B. (1985): Reproductive strategies in Cervidea. In: C. P. F. Fennessy & K. R. Drew (ed.) Biology of Deer Production. Rojal Soc. of New Zeland. Bull. 22.
 4. Groves, C. P., Grubb, P. (1987): Relationships of living Cervidae. In. C. Wemmer (ed.) Biology and Managment of Cervidea. Smithsonian Intitution Press, Washington, D.C. pp 21-59.
 5. Randall, D., Burggern, W., French, K., Fernald, R. (1997): Eckart Animal Physiology. Mechanisms and Adaptation (Fourth edition). W.H. Freeman and Company. New-York.

Preporučena literatura:

 1. Voet, D., Voet, J. G., Pratt, C.W. (2006): Fundamentals of Biochemistry, Life at the molecular level, John Wiley@Sons.
 2. Janicki Z. (1996): Morfohistokemijske osobitosti interdigitalnih žlijezda u srne (Capreolus capreolus L). Disertacija. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.
 3. Boyer, R. F. (1993): Modern experimental biochemistry. Second Edition. The Benjamin/ cumming Publishing Company, Inc.
 4. Tomašević, M. (2003): Atlas otrovnog bilja slavonskog gorja. Spin Valis. Požega.

Ispitni rokovi

-