Principi uzgoja i zaštita divljači

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković

Ciljevi modula

Upoznati polaznike s načinima uzgoja i zaštite divljači u Hrvatskoj, Europi i svijetu s naglaskom na pozitivan i negativan značaj ekoloških čimbenika na divljač, prvenstveno klimu, tlo, te druge biotičke i abiotičke čimbenike.

Ishodi učenja

 1. Opisati biološka, ekološka i zoogeografska obilježja divljači.
 2. Opisati staništa divljači.
 3. Interpretirati ekološke čimbenike staništa s ciljem procjene gospodarskog kapaciteta lovišta te na temelju toga planirati smjernice gospodarenja lovištem.
 4. Klasificirati razine zaštite divljači u (ne)zaštićenim područjima pririrode.
 5. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz uzgoja odnosno zaštite prirode.

Opis modula

Biologija, uzgoj i zaštita visoke, niske i pernate divljači. Zoogeografska karta divljači u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Uzgojne mjere u otvorenom i ograđenom lovištu. Divljač i okoliš, utjecaj ekoloških čimbenika na divljač (klima, tlo), biotički čimbenici, stanište ili lovište, utjecaj zagađivanja okoliša/lovišta. Životne zajednice, divljač kao dio životne zajednice, predatorstvo među divljači, lanci ishrane, periodizam i fenologija u lovištu. Zaštita prirode. Obrada odabranih radova vezanih za nova dostignuća u području uzgoja i zaštite divljači.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 2,00 1-5 Proučavanje literaturnih izvora i izrada praktičnih zadataka Usmeni razgovor i pregled praktičnoga rada
Seminar 0,40 1-5 Proučavanje literaturnih izvora, izrada i izlaganje seminarskog rada Pregled i vrednovanje izrađenog seminarskog rada prema utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3,60 1-5 Priprema za ispit korištenjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 6,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Tucak, Z. i sur. (2002): Lovstvo, drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. Tucak, Z. i sur. (2006): Zaštita divljači. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 3. Janicki, Z. i sur. (2007): Zoologija divljači. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 4. Anonimus : Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz lovstva. Ministarstvo poljoprivrede www.mps.hr/.../LOVSTVO/Zbirka%20propisa%20iz%20lovstva.pdf
 5. Anonimus (2013): Zakon o zaštiti prirode. Narodne novine broj 80.
 6. Topić, J., Vukelić, J. (2009): Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj. Državni zavod za zaštitu prirode. Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Bolen, E.G., Robinson W.L. (2003): Wildlife ecology and management. Pearskon education, Inc., New Jersey.
 2. Mustapić, Z. (gl.ur.) (2004): Lovstvo. Hrvatski lovački savez. Zagreb.
 3. Darabuš, S. i sur. (2009): Osnove lovstva. Hrvatski lovački savez. Zagreb.

Ispitni rokovi

-