Tehnologija mesa i proizvoda od divljači

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati studenta s tehnološkim postupcima proizvodnje i mogućnostima prerade mesa divljači te s ocjenom higijenske ispravnosti mesa divljači.

Ishodi učenja

  1. Opisati postupke sa odstrijeljenom divljači nakon odstrijela.
  2. Analizirati kemijski sastav mesa pojedinih vrsta divljači.
  3. Preporučiti prikladne mjere veterinarsko-sanitarnog pregleda mesa divljači i njegova nadzora.
  4. Ocijeniti higijensku i mikrobiološku ispravnost mesa divljači.
  5. Procijeniti kakvoću mesa divljači.

Opis modula

Proizvodnja mesa i drugih proizvoda od divljači iz prirodnog i umjetnog uzgoja. Postupci s odstrijeljenom divljači nakon odstrjela. Kemijski sastav mesa pojedinih vrsta divljači. Prerada ostalih proizvoda od divljači (jaja, krzno, koža, perje i dr.). Suvremene koncepcije veterinarsko- sanitarnog nadzora (HACCP). Veterinarsko-sanitarni pregled mesa divljači. Postupak s divljači iz intenzivnog uzgoja (pregled prije klanja, klaonička obrada, postupak pregleda mesa i organa). Ocjena higijenske ispravnosti mesa divljači. Osposobljavanje uvjetno upotrebljivog mesa divljači. Higijenski neispravno meso divljači. Radijacijska onečišćenost mesa divljači. Ocjena mesa divljači kod zarazitnih i drugih bolesti. Bakterijska otrovanja mesom divljači. Parazitske bolesti divljači. Kakvoća mesa divljači. Obrada odabrane literature te znanstvenih i stručnih radova vezano za nova dostignuća u području tehnologije mesa posebice divljači.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,80 1-5 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Vježbe 0,20 4-5 Vježbe u laboratoriju i na terenu prema unaprijed pripremljenom programu vježbi Uspješno komentiran rezultat vježbi
Seminari 0,20 1-5 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminarskog rada Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Ispit 1,80 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne literature Usmeni ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Lawrie, R.A. (1985): Meat Science. Pergamon press.
  2. Rahelić, S. (1978): Osnove tehnologije mesa. Školska knjiga. Zagreb.
  3. Živković, J. (1986): Higijena i tehnologija mesa. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.
  4. Tucak, Z. (ur.) (2002): Lovstvo, drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
  5. Kovačević, D. (2002): Tehnologija mesa. Prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku. Osijek.

Ispitni rokovi

-