Uvod u znanstveni rad

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pero Mijić

Suradnici

Ciljevi modula

Osposobiti polaznike doktorskih studija za samostalan znanstveno istraživački rad, te publiciranje rezultata tog rada.

Ishodi učenja

 1. Primijeniti znanstvene metode na primjeru vlastitog istraživačkog rada.
 2. Postaviti znanstvenu hipotezu i ciljeve rada.
 3. Provesti i napisati vlastiti znanstveni rad prema predviđenoj strukturi znanstvenog djela.
 4. Samostalno osmisliti aktualnu znanstvenu temu i prezentirati seminarski rad.
 5. Primjeniti računalo u znanstveno istraživačkom radu, te znanstveno analizirati prikupljene radove.
 6. Kritički vrednovati znanstveni i stručni rad, te klasifikicirati korištenu literaturu.

Opis modula

Znanost i umjetnost, znanstvenici i njihovo usavršavanje, metode znanstvenoga rada, izbor teme za znanstveni rad, eksperimentalni rad, vrste znanstvenih i stručnih djela, struktura znanstvenoga djela, priprema rukopisa za tiskanje, usmeno izlaganje rezultata znanstvenoga rada.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 0,80 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,40 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Knežević, I., Mijić, P. (2006): Uvod u znanstveni rad – drugo, dopunjeno i izmjenjeno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 2. Knežević, I. (1988): Uvod u znanstveni rad. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.

Preporučena literatura:

 1. Mijić, P., Knežević, I. (2005): Uporaba Interneta u poljoprivredi. Stočarstvo, 59(1):71-78.
 2. Zelenika, R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Četvrto izdanje. Ekonomski fakultet u Rijeci. Rijeka.
 3. Baban, Lj., Ivić, Kata, Jelinić, S., Lamza-Maronić, Maja, Šundalić, A. (2000): Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja. Ekonomski fakultet u Osijeku. Osijek.
 4. Zelenika, R. (1991): Kako nastaje recenzija znanstvenog i stručnog rada. Zavod za istraživanja i razvoj sigurnosti. Zagreb.
 5. Silobrčić, V. (1989): Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo. Drugo izdanje. JUMENA. Zagreb.
 6. Žugaj, M. (1989): Osnovi znanstvenog i stručnog rada. «Zagreb» r. o. za grafičku djelatnost. Samobor.

Ispitni rokovi

-