Biljni genetski izvori

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Sonja Vila

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
Prof.dr.sc. Vlado Guberac

Ciljevi modula

Cilj modula je upoznati studente sa značenjem genetskih resursa i načinima njihova korištenja u oplemenjivanju kulturnog bilja.

Ishodi učenja

  1. Ocijeniti važnost biljnih genetskih izvora.
  2. Organizirati akcije prikupljanja, ocjene i pohrane biljnog genetskog materijala.
  3. Odabrati odgovarajuće metode procjene i konzervacije genetskih izvora.
  4. Procijeniti potrebe očuvanja biljnih genetskih izvora pojedinih biljnih vrsta.
  5. Planirati korištenje genetskih izvora u oplemenjivačkim procesima.

Opis modula

Evolucija, gen-centri podrijetla i domestikacija kulturnog bilja, Izvori genetske divergentnosti.Sakupljanje, evaluacija i konzervacija biljnih genetskih resursa. Metode konzervacije biljnih genetskih resursa. Korištenje molekularne genetske tehnike u proučavanju genetske divergentnosti. Sakupljanje i obrada podataka. Prikaz stanja biodivergentnosti u Hrvatskoj. Zakonski i institucionalni okviri upravljanja biljnim resursima. Principi upravljanja gen- bankama. Korištenje genetskih resursa u oplemenjivanju kulturnog bilja. Genetski resursi i održivi razvoj. Socio-ekonomski aspekti zaštite i korištenja biljnih genetskih resursa.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,6 1-5 Proučavanje literature, rad u laboratoriju i na polju Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 1 1-5 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Pismeni ispit
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Brown, A.H. (1989): The Use of Plant Genetic Resources. Cambridge Univ. Press.
  2. Elsevier's Dicitionary of Plant Genetic Resources (1991).
  3. Engels, J. (2002): Managing Plant Genetic Diversity. CAB International.
  4. Lesser, W. (1998): Sustainable Use of Genetic Resources Under the Convention on Biological Diversity: Exploring Access. and Benefit Sharing Issues. CAB International.

Preporučena literatura:

  1. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara.

Ispitni rokovi

-