Biometrika

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Dražen Horvat

Suradnici

doc.dr.sc. Domagoj Šimić

Ciljevi modula

Cilj predmeta je upoznati studente s metodama pokusnoga rada i biometrijske analize podataka prikupljenih u istraživanjima u oplemenjivanju bilja i sjemenarstvu.

Ishodi učenja

 1. Planirati i organizirati pokus. Prepoznati moguću pokusnu problematiku.
 2. Postaviti znanstvenu hipotezu i rabiti znanstvenu metodologiju.
 3. Izvršiti pravilan izbor pokusne metode (plana pokusa) i odabrati adekvatne statističke testove za analizu podataka..
 4. Upoznati se s tehnikom obrade podataka rabeći računalne statističke programe (SAS, Statistica).
 5. Tumačiti rezultate statističke analize i donositi ispravne znanstvene zaključke.
 6. Prepoznati i objasniti statističke parametre i grafičke prikaze u raznim publikacijama.
 7. Pravilno prezentirati rezultate istraživanja na znanstveno-stručnim skupovima.

Opis modula

Razrada specifičnih problema u istraživanjima u oplemenjivanju bilja i sjemenarstvu. Kombinirani pokusi u više okolina (prostor i vrijeme). Modificirani ili prilagođeni planovi. Interakcija genotip × okolina. Višefaktorijelni pokusi. Planovi podijeljenih parcela. Mjere centralne tendencije i mjere varijacije. Nulta hipoteza i ispitivanje statističkih značajnosti. Analiza varijance i preduvjeti za njezino provođenje. Transformacije podataka. Jednostruka i višestruka linearna i nelinearna korelacija i regresija. Analiza kovarijance. Neparametrijski testovi. Grafičko prikazivanje podataka. "Čitanje" i razumijevanje statističkih parametara. Statističko zaključivanje. Priprema rezultata istraživanja za objavu i prezentaciju.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

1-7

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,6 1-7 Priprema za predavanja, proučavanje literature, komunikacija s nastavnikom kroz prethodno pripremljenu i razrađenu problematiku Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled samostalno izrađenih zadataka
Završni ispit 2,4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature, te brojnih znanstvenih i stručnih publikacija objavljenih na internetu. Rješavanje ponuđenih zadataka - statistička obrada podataka. Pismeni i usmeni ispit.
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Horvat, D., Ivezić, M. (2005): Biometrika u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 2. Vasilj, Đ. (2000): Biometrika i eksperimentiranje u bilinogojstvu. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Cochran, W.G., Cox, G.M. (1957): Experimental Designs. John Wiley & Sons
 2. Mead, R., Curnow, R. N., Hasted, A. M. (1993): Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Chapman & Hall.
 3. Sokal, R.R., Rohlf, F.J. (1994): Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. W H Freeman & Co.
 4. Steel R.G.D., Torrie, J.H., Dickey, D.A. (1996): Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. McGraw- Hill Higher Education.

Ispitni rokovi

  Pismeni Usmeni
Studeni 10.11.2016. 17.11.2016.
Siječanj 17.01.2017. 24.01.2017.
Veljača 09.02.2017. 17.02.2017. 16.02.2017. 24.02.2017.
Travanj 13.04.2017. 27.04.2017.
Svibanj 11.05.2017. 18.05.2017.
Lipanj 16.06.2017. 23.06.2017.
Srpanj 05.07.2017. 12.07.2017.
Rujan 05.09.2017. 13.09.2017. 08.09.2017. 20.09.2017.

 

Pismeni ispiti počinju u 9 sati (praktikum za informatiku), a usmeni u 10 sati (kabinet nastavnika).