Dorada i uskladištenje sjemena

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Darko Kiš

Suradnici

Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić

Ciljevi modula

Edukacija polaznika doktorskog studija o očuvanju kvalitativnih svojstava sjemena žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

Ishodi učenja

 1. Objasniti čimbenike kvalitete sjemena.
 2. Odabrati proces dorade sjemena ovisno o vrsti kulture.
 3. Razmotriti i razlikovati čimbenike koji utječu na kvalitetu sjemena tijekom procesa dorade.
 4. Predložiti vrste i tipove skladišta za određene vrste sjemna.
 5. Objasniti čimbenike koji utječu na životnu sposobnost uskladištenog sjemena.
 6. Prilagoditi proces dorade i sklaištenja sjemena važećim zakonskim propisima.

Opis modula

Značaj kvalitativnih svojstava sjemena za proizvodnju.Prihvat sjemena. Primarna dorada i čuvanje. Sekundarna dorada, tretiranje zaštitinim sredstvima. Deklariranje i pakovanje. Skladištenje i rokovi čuvanja. Zakoni i pravilnici koji se odnase na doradu i uskladištenje sjemena.Nove tehnologije u doradi i tretiranju sjemena žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 1,2 1-4 Proučavanje literature. Razgovor i diskusija sa studentima
Seminar 0,4 1-4 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Cooke, D. A., Scott, R. K. (1993): The sugar beet crop. Chapman & Hall. London.
 2. Kristek, A., Liović, I., Vujević, M., Zdravčević, J. (1991): Važnost sorte i kvalitete sjemena u proizvodnji šećerne repe. Poljoprivredne aktualnosti, vol. 38., br 1-2, str. 175-182.
 3. Kristek, A., Magud, Z., Vujević, M. (1990): Utjecaj krupnoće i dorade na svojstva sjemena šećerne repe. Znanost i praksa u poljop. Tehnologiji 20(1-2) 178-197.
 4. Škorić, D. (1998): Suncokret. Nolit. Beograd.
 5. Butorac, I., Bolf, M. (2000): Proizvodnja krumpira. Hrvatski zadružni savez. Zagreb.
 6. Mile Čulje: Biotehničke karakteristike zrna žiterica i uljarica.Skripta. Osijek

Ispitni rokovi

-