Fertilizacija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj modula je istaknuti i objasniti utjecaju fertilizacije na okoliš i na kvantitet i kvalitetu poljoprivrednih kultura, primjenom naprednih metoda utvrđivanja potrebe za gnojidbom.

Ishodi učenja

 1. Objasniti i usporediti različita organska gnojiva (stajsko gnojivo, gnojovka, treset, komposti, siderati).
 2. Objasniti i usporediti tehnološke procese proizvodnje, fizičke i kemijske osobine različitih mineralnih gnojiva (dušična, fosforna, kalijeva gnojiva, složena mineralna gnoja, mikro gnojiva, tekuća gnojiva).
 3. Opisati kondicionere tla i objasniti procese kondicioniranja tla.
 4. Analizirati i objasniti rezultata gnojidbenih preporuka te izabrati optimalne formulacije i količine gnojiva.
 5. Analizirati i primijeniti napredne metode utvrđivanja potrebe u gnojidbi koristeći analitičke i druge podatake o biljnoj vrsti, tlu, klimi, agrotehnici i dr.
 6. Definirati i objasniti kemijske metode za analizu tla i biljne tvari te rezultate analize tla i biljne tvari.

Opis modula

Porijeklo i način pripreme organskih gnojiva. Sastav i fertilizacijski učinak, te utvrđivanje potrebe u gnojidbi organskim gnojivima. Kondicioneri tla, porijeklo, sastav, način djelovanja i njihova primjena. Pojedinačna mineralna gnojiva, kompleksna i složena mineralna gnojiva. Tehnologija proizvodnje gnojiva. Metode utvrđivanja potrebe za hranivima i gnojidba različitih biljnih vrsta. Elementi plodnosti tla i metode njihovog određivanja. Sustavna kontrola plodnosti tla i legislativa RH. Analize tla i biljnog materijala. Metode izračuna gnojidbe. Izrada seminarskog rada na odabranu temu iz područja fertilizacije.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,2 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,4 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 2. FAO (2003): Assessment of soil nutrient balance, Approaches and methodologies. Rome.
 3. Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva, NN 163/03, NN 40/07.
 4. Đurđević, B. (2014): Praktikum iz ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 5. Vukadinović, V., Bertić, B. (2013): Filozofija gnojidbe.
 6. Marschner, H. (1995): Mineral nutrition of higher plants, Academic Press.
 7. Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Škloska knjiga Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Finck, A. (1982): Fertilizers and Fertilization, Introduction and practical guide to cropfertilization). Verlag Chemie, Weinheim.
 2. Follet, R.F. (1987): Soil Fertility and Organic Matter as critical Components of Production System. SSSA Special. Publication Number 19. Soil Science Society of America. Madison, Wisconsin, USA.
 3. Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja, NN 152/08.

Ispitni rokovi

-