Fiziologija sjemena

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tihana Teklić

Suradnici

Ciljevi modula

Doktoranti iz područja oplemenjivanja i sjemenarstva trebaju steći spoznaje o značaju fizioloških procesa u životu sjemena, utjecaju biotičkih i abiotičkih činitelja na te procese te o metodama testiranja vigora sjemena.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati utjecaj činitelja okoliša na fiziološke procese u biljci tijekom generativne faze rasta i razvoja.
 2. Razumjeti metabolizam i kakvoću sjemena na temelju analize specifičnih pokazatelja i korištenja znanstvene literature.
 3. Samostalno postavljati i provoditi istraživanja klijavosti, vigora i kemijskog sastava sjemena.

Opis modula

Fiziologija cvatnje, oplodnje i zriobe sjemena i plodova, metabolizam sjemena u fazi mirovanja i klijanja, utjecaj stresnih uvjeta u proizvodnji i uskladištenju na kakvoću i vigor sjemena, standardne i preporučljive metode testiranja klijavosti. Izrada seminarskih radova iz područja fiziologije sjemena i tematske diskusije o rezultatima suvremenih istraživanja objavljenim u znanstvenim i stručnim časopisima. Laboratorijska evaluacija intenziteta i smjera metabolitičke aktivnosti sjemena: aktivnost α-amilaze, intenzitet disanja sjemena u mirovanju i klijanju te utjecaj inhibitora, intenzitet porasta klijanaca i fototropizam, konduktivitet sjemena u vodi i druge metode testiranja vigora sjemena.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1 1-3 Proučavanje literature, izvođenje pokusa, analiza rezultata Praćenje rada studenta u laboratoriju i diskusija dobivenih rezultata
Seminar 0,6 1-3 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Ocjena prezentacije seminarskog rada
Završni ispit 2,4 1-3 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Teklić, T. (2012): Fiziologija bilja. (skripta s predavanjima).
 2. Milošević, M., Kobiljski, B. (2011): Semenarstvo. Monografija, Svezak I, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.
 3. Kastori, R. (1984): Fiziologija semena. Novi Sad.
 4. Pevalek-Kozlina, B. (2003): Fiziologija bilja. Profil International. Zagreb.
 5. Kastori, R., Maksimović, I. (2008): Ishrana biljaka. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti. Novi Sad.
 6. Lisjak, M., Špoljarević, M., Agić, D., Andrić, L. (2009): Praktikum iz fiziologije bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek.

Preporučena literatura:

 1. Fenner, M. ed. (2000): Seeds – The ecology of regeneration in plant communities. 2nd edition, CABI Publishing.
 2. Reiss, C. (1994): Experiments in plant physiology. Prentice Hall.
 3. Roger, M.J.R.(ed.) (2001): Handbook of plant ecophysiology techniques. Kluwer Academic Publishers.
 4. Hampton, J. G., TeKrony, D. M. (1995): Handbook of Vigour Test Methods. 3rd edition, ISTA.

Ispitni rokovi

-