Marketing i tržište u sjemenarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdravko Tolušić

Suradnici

v

Ciljevi modula

Upoznati studente s novostima u znanosti marketinga i tržišta u sjemenarstvu.

Ishodi učenja

 1. Opisati specifičnosti tržišta agroindustrijskih proizvoda.
 2. Uočiti probleme koji se javljaju na agroindustrijskim tržištima.
 3. Pojasniti djelovanje marketinških aktivnosti (planiranje, organiziranje i kontrola).
 4. Usporediti djelovanje pojedinih subjekata ponude i potražnje na tržištu (istaknuti prednosti/nedostatke).
 5. Pokazati važnost marketinškog spleta, a posebno promocije za ulazak i/ili zadržavanje na pojedinom tržištu.
 6. Upotrijebiti metode istraživanja tržišta za rješavanje problema i prikupljanje podataka/ informacija o izabranom tržišnom segmentu.
 7. Odrediti moguće marketinške strategije.
 8. Predstaviti odabranu strategiju nastupa na tržištu zsjemenarskih proizvoda.

Opis modula

Teorijski pristup marketingu. Potrebe kao ishodište marketinga. Tržište agroindustrijskih proizvoda. Subjekti ponude i potražnje agroindustrijskih proizvoda. Temeljne osobitosti agroindustrijskog marketinga. Specifična područja agroindustrijskog marketinga. Organizacijski problemi agroindustrijskog marketinga. Tržište ponude i potražnje sjemenarskih proizvoda.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,8 1-5 Sudjelovanje u raspravi, iskazivanje mišljenja Pohađanje nastave Učestalost i uključenost u raspravu
Seminarski rad 0,8 5-8 Prezentiranje i pojašnjavanje rada zrađen rad prema danim uputama. Iznošenje činjenica, argumentiranje, analiza i sinteza pokazatelja danih u radu.
Usmeni ispit 2,4 1-8 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Iznošenje činjenica, argumentiranje, analiza konkretnog slučajaI
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Tolušić, Z. (2011): Tržište i distribucija poljoprivredno prehrambenih proizvoda, Grafika Osijek, Osijek.
 2. Leko-Šimić, M. (2002): Marketing hrane Sveučilište J.J.Strosmayera , Ekonomski fakultet Osijek, Osijek.
 3. Meler, M. (1992): Marketing komuniciranje, Sveučilište J.J.Strosmayera , Ekonomski fakultet Osijek, Osijek.
 4. Baban, Lj. (2001): Tržište, Školska knjiga Zagreb, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Kaynak, E., Ghauri, P.N. (1994): Euromarketing: Effective Strategies for International Trade andExport, International Business Pres, Binghanton
 2. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara.

Ispitni rokovi

-