Metode proizvodnje sjemena

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vlado Guberac

Suradnici

Ciljevi modula

Polaznike doktorskog studija poučiti o metodama i principima u proizvodnji sjemena samooplodnih i stranooplodnih ratarskih vrsta te ih upoznati s osnovnim zakonskim propisima u sjemenarstvu, kako u Hrvatskoj tako i u Europi.

Ishodi učenja

 1. Organizirati i provesti sjemensku proizvodnju važnijih poljoprivrednih kultura.
 2. Odabrati odgovarajuće metode za laboratorijske analize sjemena.
 3. Preporučiti odgovarajuću metodu proizvodnje sjemena.
 4. Voditi aprobaciju sjemenskih usjeva.

Opis modula

Izvori onečišćenja i očuvanje čistoće kultivara; kakvoća i obilježja kakvoće sjemena; lab. analize kakvoće sjemena; kategorije sjemena po OECD-u; metode u proizvodnji sjemena; izolacija; zakonski propisi u sjemenskoj proizvodnji, doradi i prometu sjemena u RH i Europi. U sklopu predavanja studenti će imati terenski posjet sjemenskoj proizvodnji i pogonima za doradu sjemena.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,8 1-4 Proučavanje literature, rad u laboratoriju i na polju Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 1,2 1-4 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 5

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Guberac, V. (2000): Sjemenarstvo ratarskih kulktura. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 83 stranice.
 2. Fenner, M. (1992): SEEDS (The Ecology of Regeneration in Plant Communities). CAB International, Wallingford, 373 pages.
 3. Basta, A. (2006): Handbook of Seed Science and Technology. CRC Press, Taylor & Francis Group.
 4. Skender, A., Knežević, M., Đurkić, M., Martinčić, J., Guberac, V., Kristek, A., Stjepanović, M., Bukvić, G., Matotan, Z., Šilješ, I., Ivezić, M., Raspudić, E., Horvat, D., Jurković, D., Kalinović, I., Šamota, D. (1998): Sjemenje i plodovi poljoprivrednih kultura i korova na području Hrvatske. Udžbenik. Sveučilište u Osijeku, Osijek, 224 stranice.
 5. Babasaheb B. Desai (2004): Seeds Handbook. Marcel Dekker, Inc.
 6. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. NN 140/05, 35/08, 55/11, 14/14.

Preporučena literatura:

 1. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara.

Ispitni rokovi

-