Oplemenjivanje bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Sonja Vila

Suradnici

Ciljevi modula

Doktoranti stječu znanja vezana za osnovne koncepte oplemenjivanja bilja, te se detaljno upoznavaju s metodama selekcije samooplodnih i stranooplodnih kultura i savladavaju planiranje, dizajniranje i izvođenje pokusa u oplemenjivanju.

Ishodi učenja

  1. Planirati oplemenjivački program važnijih ratarskih kultura.
  2. Odabrati odgovarajuće metode i postupke u procesu selekcije.
  3. Rangirati metode selekcije sukladno njihovoj uspješnosti.
  4. Predložiti ciljeve oplemenjivanja važnijih ratarskih kultura.
  5. Osmisliti korake za poboljšanje oplemenjivačkog procesa.

Opis modula

Metode oplemenjivanja i selekcije samooplodnih kultura, metode oplemenjivanja i selekcije stranooplodnih kultura, rekurentna selekcija, selekcija hibrida, selekcija klonskih i sintetičkih kultivara. Posjet oplemenjivačkim institutima i privatnim oplemenjivačkim kompanijama. Demonstriranje oplemenjivačkog rada na poljskim pokusima. Demonstracija provođenja emaskulacije i križanja. Korištenje genetskih izvora i formiranje kolekcija germ-plazme.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 0,8 1-5 Proučavanje literature, rad u laboratoriju i na polju Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 1,2 1-5 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 5

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja. Zagreb,
  2. Poehlman, M.J., Sleper, D.A. (1995): Breeding Field Crops. Iowa State Press,
  3. Acquaah, G. (2012): Principles of Plant Genetics and Breeding, Second Edition, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK. doi: 10.1002/9781118313718.

Preporučena literatura:

  1. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara.

Ispitni rokovi

-