Oplemenjivanje strnih žitarica

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Sonja Vila

Suradnici

Prof.dr.sc. Vlado Guberac

Ciljevi modula

Razumijevanje ciljeva i metoda oplemenjivanja i sjemenarstva strnih žitarica uz primjenu navedenih saznanja u znanstvenom, nastavnom, kreativnom i stručnom radu.

Ishodi učenja

 1. Razumjeti i primijeniti suvremene metode oplemenjivanja strnih žitarica u cilju povećanja gospodarske vrijednosti utemeljene na genetskoj dobiti.
 2. Povezati znanja o porijeklu, sistematici, taksonomiji i morfologiji pšenice, ječma, raži, zobi i triticalea (pšenoraži) u odnosu na metode i ciljeve oplemenjivanja navedenih biljnih vrsta.
 3. Upoznati genetsku osnovu i molekularne markere različitih strnih žitarica i razviti ideju racionalne primjene u cilju poboljšanja svojstava navedenih vrsta oplemenjivanjem (prinos, kakvoća, tolerantnosti na bolesti, štetočine i stresne uvjete okoline).
 4. Razumjeti interakciju genotip x okolina i značaj adaptabilnosti u oplemenjivanju strnih žitarica te kritički prosuđivati i tumačiti značenje rezultata višegodišnjih pokusa na više lokacija u užem i širem arealu (mikro i makro okolinski pokusi).
 5. Upoznati genetske osnove fiziološke reakcije strnih žitarica na stresne uvjete okoline i prepoznati mogućnosti primjene tih spoznaja u cilju poboljšanja stabilnosti važnih gospodarskih svojstava.
 6. Usporediti učinkovitost različitih metoda oplemenjivanja pšenice, ječma, zobi, raži i pšenoraži u odnosu na ciljeve oplemenjivanja.

Opis modula

Izabrana poglavlja iz sistematike, taksonomije i morfologije pšenice, ječma, raži, zobi i triticale (pšenoraži); Usporedba između različitih metoda i ciljeva u oplemenjivanju strnih žitarica; Genetska osnova oplemenjivanja strnih žitarica na urod i namjensku kakvoću; Reakcija genotipa i fiziološke promjene vezane uz gustoću sklopa; Molekularni markeri u oplemenjivanju na korisna gospodarska svojstva strnih žitarica; Interakcija genotip x okolina i značaj adaptabilnosti u oplemenjivanju strnih žitarica; Genetske osnove fiziološke reakcije na stresne uvjete te fiziološke promjene kod strnih žitarica u svezi s genetskom dobiti u urodu i namjenskoj kakvoći zrna.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,80 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka, rasprava Provjera temeljem razgovora sa studentima i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,80 1-6 Proučavanje literature, izrada seminara, konzultacije i rasprava Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,40 1-6 Priprema za ispit iz obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996) : Oplemenjivanje bilja, Zagreb, s. 1-420.
 2. Kozumplik, V., Pejić, I. (Urednici) (2012): Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj, Zagreb, s. 1-198.
 3. Lamkey, K. R., Lee, M. (Editors) (2006): Plant Breeding: The Arnel R. Hallauer International Symposium; First edition,, Blackwell Publishing.

Preporučena literatura:

 1. Slafer, G. A., Molina-Cano, J. L. , Roxana Savin, J. L., Araus, I. Romagosa (Editors) (2002): Barley science – Recent Advances from Molecular Biology to Agronomy of Yield and Quality. Food Products Press (An Imprint of The Haworth Press, Inc.), New York – London – Oxford, p. 1-551.
 2. Vollmann, J., Grausgruber, H., Ruckenbauer, P. (Editors) (2004): Genetic Variation for Plant Breeding – Proceedings of the 17th EUCARPIA General Congress, Tulln-Austria, p. 1-511.
 3. Basra, A. S., Randbawa, L. S. (Editors) (2002): Quality Improvement in Field Crops. Food Products Press (An Imprint of The Haworth Press, Inc.) New York – London – Oxford, p. 1-415.
 4. Kang, M. S. (Editor) (2002): Crop Improvement – Challenges in the Twenty-First Century Food Products Press (An Imprint of The Haworth Press, Inc.) New York – London – Oxford, p. 1-365.
 5. Araus, J.L., Slafer, G. A., Royo, C., Serret, M.D. (2008): Breeding for yield potential and stress adaptation in cereals. Critical Reviews in Plant Science 27: 377-412.
 6. Reynolds, M. P., Acevedo, E., Sayre, K.D., Fischer, R.A. (1994): Yield potential in modem wheat varieties: its association with a less competitive ideotype. Field Crops Res., 37: 149-160.
 7. Reynolds, M. P., Saint Pierre, C., Saad, A.S.I., Vargas, M., Condon, A.G. (2007): Evaluating potential genetic gains in wheat associated with stress-adaptive trait expression in elite genetic resources under drought and heat stress. Crop Science 47: 172-189.
 8. Časopisi: Theoretical and Applied Genetics, Nature, Euphytica, Crop Science, Plant Breeding, Poljoprivreda, Poljoprivredna znanstvena smotra, Sjemenarstvo, Agronomski glasnik, Cereal research communications.

Ispitni rokovi

-