Proizvodnja sjemena industrijskog bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Manda Antunović

Suradnici

Ciljevi modula

Označiti načine proizvodnje kvalitetnog sjemena šećerne repe, suncokreta, soje, uljane repice, krumpira i duhana ovisno o agroekološkim uvjetima, genetskim osobinama kultivara i korištenju suvremenih agrotehničkih mjera.

Ishodi učenja

 1. Iskazati zadatke sjemenarstva i značaj proizvodnje sjemena šećerne repe, suncokreta, soje, uljane repice, duhana i gomolja krumpira te potrebne količine i angažirane površine za vlastite potrebe.
 2. Definirati kategorije sjemena i sadnog materijala te načine (postupke) održavanja i umnažanja.
 3. Navesti optimalne zemljišne i vremenske uvjete za proizvodnju kvalitetnog sjemena šećerne repe, suncokreta, soje,uljane repice, duhana i krumpira.
 4. Definirati važnost prostorne izolacije, plodoreda i predusjeva u proizvodnji sjemena.
 5. Pokazati utjecaj agrotehničkih mjera na prinos i kvalitetu proizvedenog sjemena,odnosno sadnog materijala.
 6. Navesti nužne mjere stručnog nadzora i kontrole proizvodnje sjemena i sadnog materijala navedenih kultura.

Opis modula

Dvogodišnji način proizvodnje sjemena šećerne repe. Jednogodišnji skraćeni način. Indirektan način proizvodnjom presadnica. Značaj agroekoloških uvjeta u proizvodnji sjemena šećerne repe. Značaj plodoreda i predusjeva. Agrotehnika proizvodnje u jednogodišnjem načinu bez i sa presađivanjem. Prezimljavanje presadnica. Mjere za poboljšanje rasta. Žetva, vršidba i dorada sjemena. Proizvodnja hibridnog sjemena suncokreta. Proizvodnja sjemena roditeljskih linija. Izbor površine za sjetvu. Agrotehnika proizvodnje sjemena suncokreta. Žetva, skladištenje i dorada. Agrotehničke mjere u sjemenskoj proizvodnji soje. Kontrola sjemenskog usjeva u polju. Kategorije sjemena. Dorada i skladištenje sjemena. Karakteristike kultivara uljane repice i prostorna izolacija u proizvodnji sjemena. Tehnologija proizvodnje. Žetva, sušenje i dorada sjemena. Proizvodnja sjemena duhana. Kultivari i održavanje osnovnog sjemena. Kontrola proizvodnje. Berba, čuvanje i dorada sjemena duhana. Održavanje kultivara krumpira. Uvjeti proizvonje, izolacija i plodored u proizvodnji sadnog materijala krumpira. Agrotehnika proizvodnje i aprobacija. Rokovi vađenja gomolja, dorada i čuvanje.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 1,2 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminari 0,4 1-6 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Kristek, A. (1992): Proizvodnja sjemena šećerne repe. Agronomski fakultet Zagreb.
 2. Cooke, D. A., Scott, R. K. (1993): The sugar beet crop, 120-152, Bornscheuer, K. et al.: Seed production and qualiti. Chapman & Hall. London.
 3. Vratarić, M. (2004): Suncokret, str. 163-186, Vratarić, M.. Sjemenarstvo suncokreta. Poljoprivredni institut Osijek.
 4. Vratarić, M., Sudarić, A. (2008): Soja, str. 129-156. Sjemenarstvo soje. Poljoprivredni institut Osijek.
 5. Kolak, I. (1994): Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura. Globus, Zagreb.
 6. Uzunoski, M. (1987): Proizvodnja duvana, str. 290-297. Proizvodnja duvanskog semena. Prosveta, Niš.

Preporučena literatura:

 1. Kristek, A., Matić, I. (1984): Utjecaj gustoće usjeva i termina žetve na prinos i kvalitetu sjemena šećerne repe. Agronomski glasnik, br. 2(3-4) str. 259-369.
 2. Kristek, A.(1990): Aktualna problematika u proizvodnji sjemena šećerne repe. Poljoprivredne aktualnosti ,vol. 35, br. 1-2, str. 185-191.
 3. Kristek, A., Magud, Z., Vujević, M. (1990): Utjecaj krupnoće i dorade na svojstva sjemena šećerne repe. Znan. prak.poljopr. tehnol., 20 (1-2) 178-197. Osijek
 4. Butorac, I., Bolf, M. (2000): Proizvodnja krumpira. Hrvatski zadružni savez. Zagreb.
 5. Škorić, D. (1988): Suncokret. Nolit, Beograd.

Ispitni rokovi

-