Proizvodnja sjemena krmnog bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Gordana Bukvić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner

Ciljevi modula

Upoznati doktorante s tehnologijom i nadzorom proizvodnje žitarica krmnog bilja s naglaskom na uzgoj u manje povoljnim uvjetima. Polaznike upoznati s znanstvenim pristupom u rješavanju problema tijekom proizvodnje sjemena, kako bi se proizvelo sjeme tržne vrijednosti.

Ishodi učenja

  1. Povezati proizvodnju, nadzor i certificiranje sjemenskih usjeva krmnog bilja u skladu s važećom legislativom.
  2. Planirati zasnivanje, njegu i žetvu sjemenskih usjeva krmnog bilja u skladu sa zahtjevima vrste krmnog bilja, tipom kultivara, okolišnim uvjetima, važećim propisima, raspoloživim resursima i tržišnim uvjetima.
  3. Organizirati proizvodnju sjemena krmnog bilja u skladu s postavljenim planom i stvarnim uvjetima proizvodnje.
  4. Planirati i organizirati doradu i čuvanje sjemena krmnog bilja.

Opis modula

Uvod: Značenje proizvodnje sjemena za gospodarstvo; površine i opseg proizvodnje. u Republici Hrvatskoj. Izbor površina, obrada, njega, vrijeme žetve, priprema kombajna za žetvu, priprema usjeva za proizvodnju sjemena u slijedećoj godini, proizvodnja sjemena u navodnjavanju. Značaj čistoće sjemena na gubitke sjemena tijekom dorade.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1,6 1-4 Proučavanje literature. Razgovor i diskusija sa studentima
Završni ispit 2,4 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Stjepanović, M. (1997 ): Lucerna, Nova zemlja, Osijek.
  2. Stjepanović, M., Štafa Z., Bukvić G. (2008): Trave za proizvodnju krme i sjemena.Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
  3. Fairey, D.T., Hampton J.G. (1988): Forage seed production CAB International.
  4. Frame, J., Charlton, J.F.L., Laidlaw A.S. (1998):Temperate forage legumes CAB International.
  5. Hanson, A.A. i sur. (1988) Afalfa and Alfalfa Improvement, Madison, Wiscsin USA.
  6. Zbornici radova: EUCARPIA grupa Medicago sativa, Zbornici radova Grassland Congress. Časopisi: Sjemenarstvo, Crop Science, Seed Science and Technology, Seed Abstracts CAB.

Ispitni rokovi

-