Biokemija - odabrana poglavlja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo

Suradnici

Ciljevi modula

Povezati metaboličke procese različitih organa i način njihove regulacije. Potom objasniti međudjelovanje metaboličkih putova na primjeru toka molekula kroz tri ključna metabolička raskršća. To su glukoza-6-fosfat, piruvat i acetil-CoA. Zatim slijedi rasprava o glavnim hormonskim regulatorima energetskog metabolizma, kao i o pohrani, prijenosu informacija i regulaciji ekspresije gena.

Ishodi učenja

 1. Razumjeti i povezati katabolizam i anabolizam makromolekula.
 2. Analizirati procese u organima i njihovu regulaciju.
 3. Interpretirati hormonsku regulaciju metabolizma.
 4. Povezati signalizaciju koncentracije glukoze i razumjeti ulogu koordinacije hormona u različitim tkivima.
 5. Utvrditi kako se uneseni višak hrane pohranjuje kao glikogen ili triacilgliceroli.
 6. Analizirati i interpretirati znanje stečeno u biokemiji sa znanjima dobivenim u drugim područjima radi određivanja pravilne prehrane životinja.
 7. Analizirati i opisati mehanizme regulacije transkripcije gena te objasniti regulaciju metabolizma koordiniramom regulacijom sinteze enzima na nivou transkripcije gena i postsintetske regulacije te aktivnost enzima na energetski naboj stanice i potrebe za određenim metabolitima.
 8. Osposobiti doktoranta za interpretiranje podataka iz literature i njihova primjena.

Opis modula

Cjeloviti prikaz kataboličkih i anabolitičkih aspekata metaboličkih procesa s naglaskom na molekularnu osnovu metabolizma, uključujući građu informacijskih molekula, njihovu sintezu i načine djelovanja, te kompleksnu regulaciju ekspresije gena.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,16 1-8 Proučavanje literature i priprema pitanja Provjera obnovljene aktivnosti kroz usmeni razgovor i objašnjenje pripremljenih pitanja
Pisanje referata iz laboratorijski h vježbi 0,04 1-8 Obrada rezultata dobivenih provedbom pokusa u laboratoriju Pregled i vrednovanje dobivenih i obrađenih rezultata
Završni ispit 1,80 1-8 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (pismeni i usmeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Berg, M.J., Tymoczko, J. L., Stryer, L. (2013): Biochemistry, 6th edition England, 1st edition Croatia, School book, Zagreb.
 2. Bešlo, D. (2014): Practicum of boichemistry. Faculty of Agriculture in Osijek.
 3. Devlin, T.M. (2008): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlation. Seventh Edition, John Wiley @Sons.
 4. Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W. (2008): Principles of Biochemistry. Third Edition, John Wiley@Sons.
 5. Karlson, P. (2003): Biochemistry. School book.

Preporučena literatura:

 1. Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W. (2006): Fundamentals of Biochemistry. Life at the molecular level, John Wiley@Sons.
 2. Albert, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J.D. (1994): Molecular biology of the cell. Third Edition, Garland Publishing, Inc. New York@London.
 3. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2004): Essential cell biology. Second Edition, Garlad Science, Taylor Francis Group.
 4. Boyer, R.F. (1993): Modern experimental biochemistry, Second Edition, The Benjamin/cumming Publishing Company, Inc.
 5. Nelson, D.L., Cox, M.M. (2000): Lehninger Principles of Biochemistry. Worth Publishers.

Ispitni rokovi

-