Biometrika u zootehnici

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

Prof.dr.sc. Zoran Škrtić

Ciljevi modula

Upoznavanje polaznika doktorskog studija s osnovnim statističkim metodama, specifičnostima postavljanja eksperimenata u zootehnici i obrade podataka. Osposobljavanje doktoranata za samostalno izvođenje znanstvenog rada i analizu rezultata.

Ishodi učenja

 1. Opisati statističke metode koje se koriste u zootehnici.
 2. Odabrati statističku metodu u ovisnosti o postavljenom problemu.
 3. Koristiti napredne statističke pakete prilikom rada s računalom.
 4. Komentirati dobivene rezultate statističkih izračuna.
 5. Interpretirati dobivene rezultate testiranja statističkih hipoteza.
 6. Opravdati zbog čega se primjenila određena statistička metoda u pojedinim izračunima.
 7. Samostalno odabrati najprikladniju statističku metodu za obradu podataka.

Opis modula

Uvod u principe eksperimentalnog rada, Distribucije, testiranje hipoteza i određivanje veličine uzorka, ANOVA, Regresijska i korelacijska analiza, Principi i problemi eksperimenata u zootehnici, planiranje eksperimentalnog rada, izvođenje pokusa i obrada podataka, Eksperimentalni planovi, Metode postavljanja pokusa s različitim vrstama domaćih životinja, Interpretacija rezultata i komparacija s relevantnim podacima iz literature. Upoznavanje s radom referentnih statističkih paketa na kompjutoru. Obrada, tumačenje i grafičko prikazivanje rezultata istraživanja uz pomoć suvremene kompjutorske tehnike.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,20 1-7 Proučavanje literature, rješavanje zadataka Usmena provjera, pregled zadataka
Završni ispit 1,80 1-7 Priprema za ispit, proučavanje literature, vježbanje zadataka Pismeno i usmeno
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Kralik, G., Škrtić, Z., Kralik Z. (2012): Biometrika u zootehnici. Grafika, Osijek.
 2. Horvat, D., Ivezić, M. (2005.): Biometrika u poljoprivredi. Grafika, Osijek.
 3. Kaps, M., Lamberson, W.R. (2004): Biostatistics for animal science. CABI Publishing, CAB International, Wallingford, UK.
 4. Šošić, I. (2004.): Primijenjena statistika. Školska knjiga, Zagreb.
 5. Gogala, Z. (2001.): Osnove statistike. Nakladništvo Sinergija d.o.o.
 6. Šošić J., Serdar V. (2000): Uvod u statistiku. Školska knjiga, Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Priručnici za korištenje statističkih programa.

Ispitni rokovi

-

 • 01.09.2016.
 • 15.09.2016.
 • 20.09.2016.
 • 18.11.2016.
 • 16.01.2017.
 • 13.02.2017.
 • 20.02.2017.
 • 10.04.2017.
 • 15.05.2017.
 • 26.06.2017.
 • 03.07.2017.
 • 28.08.2017.
 • 11.09.2017.

U 11.00 h u kabinetu profesora.

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 10.00-12.00h u kabinetu profesora.