Konjogojstvo - odabrana poglavlja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirjana Baban

Suradnici

Ciljevi modula

Integrirati spoznaje o uzgojno-selekcijskom radu u konjogojstvu. Testiranja radne sposobnosti konja u svrhu različitih načina korištenja konja.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati suvremene metode i selekcijske postupke u procjeni uzgojnih vrijednosti konja.
 2. Procijeniti i vrjednovati fenotipske i genetske odlike konja.
 3. Rangirati i usporediti pokazatelje kvalitete uzgoja konja.
 4. Utvrditi i izabrati novije metode i postupke u reprodukciji konja.
 5. Valorizirati uzgojno valjano i nevaljano grlo u uzgoju konja.
 6. Preporučiti metode u ocjenjivanju radne sposobnosti konja.

Opis modula

Primjena suvremenih metoda u procjeni uzgojne vrijednosti konja prema njihovoj uporabnoj vrijednosti. Provođenje selekcije konja. Uzgojne metode u konjogojstvu i njihova primjena u cilju postavljanja uzgojnih programa. Lokomotorna svojstva konja. Ocjena radne sposobnosti konja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 0,80 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,40 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrjednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Ivanković, A. (2004): Konjogojstvo. Hrvatsko agronomsko društvo. Zagreb.
 2. Kralik, G., Adamek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. (2011): Zootehnika. Sveučilišni udžbenik, Grafika d.o.o. Osijek.
 3. Bowling, A. T., Ruvinsky, A. (2000): The Genetics of the Horse. CAB International CABI Publishing, Wallingford, UK.
 4. Back, W., Clayton, H. (2001): Equine Locomotion. W. B. Sauders. Harcourt Publishers Limited.

Preporučena literatura:

 1. Barrey, E. (2001): Inter-limb Coordination. (In: Back, W., Clayton, H.: Equine Locomotion.) W.B. Sauders. Harcourt Publishers Limited.
 2. Brem, G. (2011): Der Lipizzaner im Spiegel der Wissenschaft. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien.
 3. Grilz-Seger, G., Druml, T. (2011): Lipizzaner Hengststämme. Vehling Medienservice und Verlag GmbH. Graz. (knjiga)
 4. Morel, M .D. (2005): Breeding horses. Blackwell Publishing Ltd.
 5. Senčić, Đ., Antunović, Z., Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z. (2011): Ekološka zootehnika. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 6. Sponenberg, P., Beaver, V. B. (2001): Horse color. Breakthrough. 15-117.

Ispitni rokovi

-