Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Stočarstvo » 1. godina » Metode ocjenjivanja uzgojne vrijednosti životinja

Metode ocjenjivanja uzgojne vrijednosti životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati studenta o pojmu i značaju selekcije životinja na temelju uzgojne vrijednosti. Uputiti ga u načine procjenjivanja uzgojne vrijednosti u ovisnosti o prirodi svojstva, izvoru informacija i kriterije koji ukazuju na točnost procjene uzgojne vrijednosti. Predočiti osnovne principe vrednovanja životinja primjenom metode najbolje linearne procjene (BLUP) i selekcijskog indeksa. Ukazati na to kako informacije dobivene od molekularnih DNK markera mogu pridonijeti točnosti procjene uzgojne vrijednosti, te objasniti pojam genomske uzgojne vrijednosti.

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojam uzgojne vrijednosti i opisati metodologije koje su se kroz povijest koristile u procjenjivanju uzgojnih vrijednosti.
 2. Navesti i objasniti čimbenike koji utječu na točnost procjene uzgojne vrijednosti jedinki za kvantitativna svojstva te izabrati optimalnu metodu za procjenu uzgojne vrijednosti nekog kvantitativnog svojstva.
 3. Opisati koncept genomske procjene uzgojne vrijednosti (GEBV) i protumačiti značaj korištenja genetskih markera u predikciji fenotipa.
 4. Analizirati mogućnosti implementacije genomske selekcije u nacionalne sheme genetske evaluacije i uzgojne programe.
 5. Usporediti različite modele i metode u izračunu uzgojne vrijednosti.
 6. Ocijeniti prednosti i nedostatke metodologije izračuna uzgojne vrijednosti na temelju informacija od molekularnih markera u odnosu na tradicionalne metode na temelju fenotipskih informacija.

Opis modula

Pojam uzgojne vrijednosti. Povijesni pregled razvoja metodologija u genetskom vrednovanju jedinki koje su kandidati za selekciju. Utjecaj heritabiliteta i vrste informacija na točnost procjene uzgojne vrijednosti. Čimbenici koji utječu na izbor modela za procjenu uzgojne vrijednosti. BLUP i selekcijski indeks u procjeni uzgojne vrijednosti. Korištenje molekularnih markera u genetskom vrednovanju jedinki.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-6 Proučavanje literature, rješavanje zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 1,0 1-6 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i ocjenjivanje seminarskog rada putem prethodno utvrđenih kriterija
Završni ispit 1,2 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obavezne i dopunske literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Cameron, D. (1997): Selection indices and prediction of genetic merit in animal breeding. CAB International.
 2. Falconer, D. S., Mackay, T. (1996): Introduction to quantitative genetics. Longman Group LTD. Edinburgh.
 3. Mrode, R. A., Thompson, R. (1995): Linear models for the Prediction of Animal Breeding Values. CAB International.
 4. Henderson, C. R. (1973): Sire evaluation and genetic trends. In Proc. Anim. Breed. Genet. Symp. In Honor of dr. J. L. Lush. ASAS and ADSA, Champaign, Illinois, 10-14.

Preporučena literatura:

 1. Dempfle, L. (1977): Comparison of several sire estimation methods in dairy cattle breeding. Livestock production Science 4, 129-139.
 2. Weller, J. 2009): Quantitative Trait Loci Analysis in Animals. CAB International.
 3. Hayes, B. J., Bowman, P.J., Chamberlain, A.J., Goddard, M.E. (2009): Invitet review: Genomic selection in dairy cattle. Progress and challenges. Journal of dairy Scinece 92, 433-443.
 4. Goddard, M. E., Hayes, B.J. (2007): Genomic selection. Journal of Animal Breeding and Genetics 124, 323-330

Ispitni rokovi

-