Molekularne metode u zootehnici

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec

Suradnici

Prof.dr.sc. Goran Kušec

Ciljevi modula

Upoznati doktoranda s metodama molekularne genetike i animalne biotehnologije, te njihovoj primjeni u zootehnici, kao i mogućnostima kombiniranja s klasičnim metodama populacijske i kvantitativne genetike u cilju unapređenja uzgojnih programa.

Ishodi učenja

  1. Razumjeti i razlikovati molekularne metode analize gena i njihovih produkata.
  2. Identificirati i opisati genetske markere i genetske mape.
  3. Definirati Marker Asistiranu Selekciju.
  4. Primijeniti različite PCR metode analize DNA.
  5. Dizajnirati vlastito istraživanje temeljeno na uporabi DNA tehnologija.

Opis modula

Molekularne metode analize gena i njihovih produkata; polimorfizmi i kriptopolimorfizmi; Mapiranje gena; linkage i fizičke mape gena; genetski markeri; identifikacija lokusa kvantitativnih svojstava (QTL); kandidat geni i major geni; Marker asistirana selekcija (MAS). Izolacija DNA, digestija DNA restrikcijskim endonukleazama, elektroforeza digestirane DNA, lančana reakcija polimerazom (PCR), hibridizacija DNA: southern blotting, northern blotting, dot blotting (allele specific oligonucleotide, ASO). Studentima će se preporučiti teme seminarskih radova, kao i recentni časopisi vezani za primjenu molekularnih metoda u različitim oblastima zootehnike potrebnih za njihovo pisanje, a prema interesu studenta.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,80 1-3 Proučavanje literature, vježbe u laboratoriju prema pripremljenom programu vježbi Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor, uspješno dobiven rezultat vježbi
Seminar 0,40 1-5 Proučavanje recentne literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne literature Kolokvij i usmeni ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Meneely, P. (2009): Advanced genetic analysis, Oxford University press Inc. New York.
  2. Kinghorn, B., Van der Werf, J. (2000): Identifying and incorporating genetic markers and major genes in animal breeding programs. Belo Horizonte.
  3. Cox, T. M., Sinclair, J. (2000): Molekularna biologija u medicini, Medicinska naklada.
  4. Falconer, D. S., Mackay, T. F. (1996): Introduction to quantitative genetics, Logmann Group Ltd.

Ispitni rokovi

-