Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Stočarstvo » 1. godina » Ovčarstvo i kozarstvo - odabrana poglavlja

Ovčarstvo i kozarstvo - odabrana poglavlja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zvonko Antunović

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec

Ciljevi modula

Odabiranje i primjena postupaka u uzgojno-selekcijskom radu u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji te utvrđivanje i organiziranje suvremenih tehnoloških postupaka u ovčarskoj I kozarskoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati suvremene metode i selekcijske postupke u procjeni uzgojnih vrijednosti ovaca i koza.
 2. Procijeniti i vrjednovati fenotipske i genetske odlike ovaca i koza te major gene u ovčarstvu i kozarstvu.
 3. Rangirati i usporediti pokazatelje kvalitete ovčjih i kozjih proizvoda.
 4. Utvrditi i izabrati novije metode i postupke u razmnožavanju ovaca i koza.
 5. Valorizirati ekološki i konvencionalni uzgoj ovaca i koza.
 6. Preporučiti hranidbene aspekte modeliranja proizvodnosti i kvalitete ovčjih i kozjih proizvoda te odabrati optimalan obrok i smjese za različite kategorije ovaca i koza.

Opis modula

Primjena suvremenih metoda u procjeni uzgojne vrijednosti ovaca i koza. Norveška kružna i francuska metoda progenog testa koza. Nove metode u selekciji ovaca i koza s naglaskom na fenotipske i genetske odlike – geni za povećanu mišićavost i plodnost ovaca (Callipyge gen, FecB..). Kvaliteta kozjih proizvoda (medicinske i ekološke koristi). Ekološko ovčarstvo i kozarstvo. Suvremeni postupci u razmnožavanju ovaca i koza. Mikrobna ekologija buraga ovaca i koza. Hranidbeno modeliranje proizvodnosti i metaboličkog profila ovaca i koza. Izračunavanje selekcijskih indeksa, procjena tjelesne kondicije te sastavljanje obroka i smjesa za različite kategorije ovaca i koza. Studentima će se preporučiti naslovi seminarskih radova i relevantni časopisi sa znanstvenim i stručnim člancima potrebnim za njihovo pisanje prema znanstvenom interesu polaznika.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 0,80 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,40 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Mioč, B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 2. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007): Ovčarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 3. Freer, M., Dove, H. (2002): Sheep Nutrition. Cabi Publishing and CSIRO Publishing.
 4. Cannas, A., Pulina, G. (2008): Dairy goats feeding and nutrition. CAB International.
 5. Piper, L., Ruvinsky, A. (1997): The genetics of sheep. CAB International.
 6. Senčić, Đ., Antunović, Z., Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z. (2011): Ekološka zootehnika. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 7. Domaćinović, M., Antunović, Z., Džomba, E., Opačak, A., Baban, M. Mužic, S. (2015): Specijalna hranidba domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 8. NRC- Nutrient requirements of small ruminants (2007): The National Academy Press.Washington DC, USA.

Preporučena literatura:

 1. Mahgoub, O., Kadim, T., Webb, E. (2012): Goat meat production and quality. CAB International.
 2. Court, J., Webb, W.J., Hides, S. (2010): Sheep farming for meat and wool. CSIRO Publishing.Gordon, J. (1997): Controlled reproduction in sheep and goats. CAB International.
 3. Paulina, G., Bencini, R. (2004): Dairy sheep nutrition. CAB Publishing.
 4. Petrović, M.P. (2001): Genetika i oplemenjivanje ovaca. ITP Naučna, Beograd.
 5. Samardžija, M., Đuričić, D., Dobranić, T., Herak, M., Vince, S (2010): Rasplođivanje ovaca i koza. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 6. Gordon, J. (1997): Controlled reproduction in sheep and goats. CAB International.

Ispitni rokovi

-