Peradarstvo - odabrana poglavlja

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

Prof.dr.sc. Zoran Škrtić
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik

Ciljevi modula

Upoznati polaznike modula s najnovijim spoznajama o selekciji, uzgoju peradi, kao i tehnologijama proizvodnje mesa peradi i jaja.

Ishodi učenja

 1. Opisati uzgojne ciljeve i obilježja modernih hibrida u peradarstvu.
 2. Navesti preporuke selekcijskih tvrtki za uzgoj suvremenih hibrida.
 3. Sintetizirati normative koji se odnose na dobrobit peradi i zaštitu okoliša.
 4. Identificirati trendove i stavove potrošača prema proizvodnji i potrošnji peradskih proizvod.
 5. Diferencirati sličnosti i razlike u uzgoju peradi (konvencionalan u odnosu na alternativne načini uzgoja.)
 6. Usporediti i procijeniti pokazatelje kvalitete mesa i jaja, te definirati razlike između konvencionalnih i obogaćenih proizvoda.
 7. Preporučiti (dizajnirati) smjese za proizvodnju obogaćenih peradskih proizvoda.
 8. Komentirati, uz adekvatne argumente zadanu temu vezanu za peradarsku proizvodnju.

Opis modula

Modul je koncipiran na način da svaki kandidat nakon odslušanih sati nastave i odrađenih vježbi, te uspješno položenog ispita može samostalno upravljati peradarskom farmom. Nadalje, modulom je obuhvaćen i znanstveni dio vezan za istraživanja kvalitete peradarskih proizvoda, što kandidatima omogućava da samostalno osmisle i izrade doktorsku disertaciju. Teme modula su: Uzgoji ciljevi u peradarstvu. Obilježja modernih hibrida peradi. Preporuke selekcijskih tvrtki za uzgoj suvremenih hibrida domaće peradi. Interakcija genotipa peradi i vanjskih čimbenika (mikroklima, hranidba, zdravstvena zaštita). Konvencionalni tov peradi i proizvodnja konzumnih jaja. Briga za zaštitu okoliša i peradi u intenzivnom peradarstvu. Specifičnosti, značajke i normativi peradi uzgajane na alternativni način (ekološka proizvodnja, «free-range», podni uzgoj nesilica, produženi tov). Trendovi u stavovima potrošača prema proizvodnji peradi i peradskim proizvodima. Vrednovanje kvalitete trupova i mesa peradi. Razlike u proizvodima konvencionalnog i alternativnog peradarstva. Modificiranje sadržaja hranjivih sastojaka u mesu i jajima. Kvaliteta i svježina konzumnih jaja. Upoznavanje kandidata sa recentnim znanstvenim dostignućima iz peradarstva (pregled tema referentnih časopisa i publikacija s međunarodnih skupova). Napredno korištenje podataka dostupnih na internetu. Izrada seminara (odabir teme i pregled najnovijih znanstvenih spoznaja). Pregled literature značajne za temu disertacije kandidata. Određivanje kvalitete mesa peradi te kvalitete i svježine jaja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,80 1-8 Proučavanje literature, rad u laboratoriju Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te pregled laboratorijskog dnevnika.
Seminar 0,40 1-8 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara. Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima.
Završni ispit 1,80 1-8 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Kralik G., Adamek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D.,Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. (2011): Zootehnika. Sveučilišni udžbenik, Grafika d.o.o. Osijek.
 2. Kralik, G., Has-Schon, E., Kralik, D., Šperanda, M. (2008): Peradarstvo - biološki i zootehnički principi. Sveučilišni udžbenik, Grafika, Osijek.
 3. Sim, J.S., Sunwoo, H.H. (2006): The amazing egg. University of Alberta, Canada.
 4. Bell, D., Weawer W.D. (2001): Commercial chicken Meat and Egg Production. Kluwer Academic Publisher. Norwell, USA.
 5. Leeson, S., Summers, J.D. (1997): Commercial Poultry Nutrition. Second Edition. University Books, Guelph, Canada
 6. Rose, S.P. (1997): Principles of Poultry Science. CAB Publishing.

Preporučena literatura:

 1. “Poultry Science”, “British Poultry Science”, “Meat Science”, “Archiv fuer Gefluegelkunde”, “Journal of Poultry Science”, zbornici s međunarodnih znanstvenih skupova.

Ispitni rokovi

-