Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Stočarstvo » 1. godina » Suvremeni postupci u selekciji životinja

Suvremeni postupci u selekciji životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vesna Gantner

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati studente s metodama i osnovnim konceptima tradicionalne ili fenotipske selekcije. Upoznati studente s molekularnim tehnikama u otkrivanju genetske varijabilnosti u populacijama i njihovim utjecajem na razvoj i primjenu selekcije potpomognute markerima i genomske selekcije u uzgoju životinja.

Ishodi učenja

 1. Opisati najvažnije pojmove/koncepte iz populacijske i kvantitativne genetike i selekcije: prirodna selekcija, genetski drift, heritabilitet, inbriding, uzgojna vrijednost, genetski markeri, lokus kvantitativnog svojstva (QTL).
 2. Primijeniti navedene pojmove/koncepte u problematici povezanoj s genetskom dinamikom prirodno i umjetno stvorenih populacija životinja.
 3. Primijeniti usvojene koncepte na problematiku erozije genetske raznolikosti i mogućnosti konzervacijske genetike.
 4. Primijeniti suvremene spoznaje i znanja s ciljem oplemenjivanja domaćih životinja i unaprjeđenja uzgojnih programa.
 5. Kreirati uzgojni program za suvremene pasmine namijenjene intenzivnom uzgoju, te ugrožene pasmine namijenjene ekstenzivnom i održivom uzgoju.

Opis modula

Primjena populacijske i kvantitativne genetike u selekciji farmskih životinja; selekcija na temelju fenotipa/genotipa jedinke i/ili fenotipa/genotipa srodnika. Očekivani i realizirani učinak fenotipske selekcije. Čimbenici o kojima ovisi selekcijski učinak. Značaj molekularnih markera u otkrivanju genetske varijabilnosti u populacijama. Selekcija potpomognuta markerima. Genomska selekcija.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-5 Proučavanje literature, rješavanje zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,4 1-5 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i ocjenjivanje seminarskog rada putem prethodno utvrđenih kriterija
Završni ispit 1,8 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obavezne i dopunske literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Dekkers, J. C. M., Van der Verf, J. (2007): Strategies, limitation and opportunities for marker- assisted selection in livestock. Marker Assisted Selection. Current status and future perspectives in crops, livestock, forestry and fish. FAO and Agriculture organization of United Nations, Rome.
 2. Falconer, D. S., Mackay, Trudy, F.C. (1996): Introduction to quantitative genetics. Fourth edition. Longman Group LTD, Edinburgh.
 3. Jovanovac, S. (2005): Populacijska genetika domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 4. Lunch, B., Walsh, B. (1997): Genetic and Analysis of Quantitative traits. Sinauer Associates, Inc.

Preporučena literatura:

 1. Meuwissen, T. H. E, Goddard, M. E. (1996): The use of marker haplotypes in animal breedingschemes. Genetic Selection Evolution 28: 161-176.
 2. Goddard, M. E., Hayes, B.J. (2000). Genomic selection. Journal of Animal Breeding and Genetics. 124: 323-330.
 3. Weller, J. (2009): Quantitative Trait Loci Analysis in Animals. 2nd edition. CAB International.
 4. Montaldo, H., Meza-Herrera, A. (1998): Use of molecular markers and major genes on the improvement of livestock. EJB Eletronic Journal of Animal Biotechnology 1(2): 1-12.

Ispitni rokovi

-