Svinjogojstvo - odabrana poglavlja

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

doc.dr.sc. Vladimir Margeta

Ciljevi modula

Upoznati polaznike modula s najnovijim spoznajama o selekciji i uzgoju svinja te tehnološkim postupcima u proizvodnji svinja i svinjskog mesa.

Ishodi učenja

 1. Opisati uzgojne ciljeve i obilježja suvremenih pasmina, tipova i hibrida svinja.
 2. Definirati normative koji se odnose na dobrobit i zdravlje svinja te zaštitu okoliša.
 3. Prepoznati trendove i stavove potrošača prema proizvodnji i potrošnji proizvoda od svinjetine.
 4. Utvrditi sličnosti i različitosti između konvencionalnih i alternativnih načina uzgoja svinja.
 5. Procijeniti pokazatelje kakvoće svinjskog mesa i proizvoda od svinjetine te ukazati na razlike između industrijskih i tradicionalnih proizvoda od svinjetine.
 6. Dizajnirati recepture i proizvodno-tehnološke parametre za proizvodnju proizvoda od svinjetine s dodanom vrijednošću.
 7. Komentirati (argumentirano i kritički) zadane teme vezane uz svinjogojsku proizvodnju.

Opis modula

Modul je koncipiran na način da svaki polaznik nakon odslušanih sati predavanja i vježbi te uspješno položenog ispita može samostalno upravljati tehnološkim i organizacijskim postupcima na svinjogojskoj farmi. Također, modulom je obuhvaćen i znanstveni dio vezan uz selekcijske i hranidbene postupke, te istraživanja kvalitete svinjskog mesa i proizvoda od svinjetine, što polaznicima osigurava samostalno osmišljavanje i izradu doktorskog rada. Teme modula su: Uzgojno-selekcijski postupci i procjena uzgojne vrijednosti svinja pomoću tehnika koje su u skladu s biološkim svojstvima svinja (BLUP, genetske procjene). Uzgojni program u svinjogojstvu. Utvrđivanje relevantnih kriterija za odabir i selekciju svinja. Suvremeni postupci u razmnožavanju svinja (umjetno osjemenjivanje, embriotransfer). Etologija svinja. Primjena molekularnih metoda u uzgoju, selekciji i razmnožavanju svinja, Obrada najnovijih znanstvenih i stručnih radova vezanih uz određeno područje svinjogojske proizvodnje objavljenih u referentnim međunarodnim časopisima. Praktični rad u laboratoriju vezan uz tematiku proučavanja te primjena najnovijih računalnih programa u obradi podataka.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,80 1-7 Proučavanje literature, laboratorijski rad. Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te pregled laboratorijskog dnevnika.
Seminar 0,40 1-7 Proučavanje literature, izrada i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima.
Završni ispit 1,80 1-7 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature. Usmeni ispit.
Ukupno 3,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Kralik, G., Adamek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. (2011): Zootehnika. Sveučilišni udžbenik, Grafika d.o.o. Osijek.
 2. Kralik, G., Kušec, G., Kralik, D., Margeta, V. (2007): Svinjogojstvo – biološki i zootehnički principi. Sveučilišni udžbenik, Grafika d.o.o. Osijek.
 3. Holden, P.J., Ensminger, M.E. (2006): Swine Science. 7th edition, Pearson Education, Inc. Upper Saddle Rover, NJ.
 4. Wiseman, J., Varley, M.A., Kemp, B. (2003): Perspective in Pig Science. Nottingham University Press.
 5. Rotschild, M.F., Ruvinsky, A. (2004.): The Genetic of the Pigs. Oxon, UK: CABI Press.

Preporučena literatura:

 1. Falconer, D.S., Mackay, T. F. C. (1996): Introduction to Quantitative Genetics. Ed 4. Longmans Green, Harlow, Essex, UK.
 2. Glodek, P. (1992): Schweinezucht. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart.
 3. „Pig International“, „Feed international“ i ostali referentni međunarodni časopisi.

Ispitni rokovi

-